กันตรึมโควิด: บทบาทของเพลงเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาของชาวเขมรถิ่นไทย

Main Article Content

ดิเรก หงษ์ทอง

บทคัดย่อ

ช่วงที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาระบาดในประเทศไทย ศิลปินชาวเขมรถิ่นไทยในอีสานใต้ได้ผลิตเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโรคนี้ออกเผยแพร่ทางเว็บไซต์ยูทูบดอทคอมตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 เพื่อสื่อสารกับสมาชิกในกลุ่ม บทความนี้มุ่งศึกษากลุ่มข้อมูลดังกล่าวจำนวน 18 เพลงใน 2 ประเด็น คือ บทบาทต่าง ๆ ของเพลงกลุ่มนี้ และความถี่ของบทบาทแต่ละด้านที่พบ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มข้อมูลนี้ได้นำเสนอบทบาท 5 ด้านซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิดเรื่องบทบาทของเพลงพื้นบ้านไทยที่สุกัญญา สุจฉายา (2543) เสนอ คือ (1) การให้ความบันเทิง (2) การให้การศึกษา (3.) การควบคุมสังคม (4) การเป็นทางระบายความคับข้องใจ และ (5) การเป็นสื่อมวลชนชาวบ้าน แต่ข้อมูลกลุ่มดังกล่าวได้เลือกเน้นบทบาทด้านที่ 2-5 เป็นสำคัญ หากเรียงตามความถี่จากมากไปหาน้อย ได้แก่ บทบาทที่ 3, 4, 5 และ 2 ตามลำดับ ในขณะที่บทบาทด้านที่ 1 พบน้อยมาก อาจเนื่องมาจากในช่วงที่โรคนี้กำลังระบาดและส่งผลกระทบรุนแรงไปทั่วโลก ศิลปินชาวเขมรถิ่นไทยอาจต้องการใช้สื่อพื้นบ้านสื่อสารเรื่องโรคนี้อย่างจริงจัง เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มเข้าใจและร่วมมือป้องกันอย่างเคร่งครัดตามมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ และอาจต้องการใช้สื่อนี้เป็นช่องทางระบายความทุกข์ใจในเรื่องต่าง ๆ ที่สมาชิกกำลังเผชิญ มากกว่าที่เลือกจะสื่อสารเรื่องนี้เพื่อความบันเทิงเป็นสำคัญ การเลือกใช้กรอบแนวคิดข้างต้นเพื่อศึกษากลุ่มข้อมูลของชาวเขมรถิ่นไทยในงานวิจัยนี้ได้พิสูจน์ว่าแม้กรอบแนวคิดที่ใช้จะผ่านกาลเวลามาหลายทศวรรษ แต่ก็ยังคงมีประสิทธิภาพและยังสามารถใช้ศึกษาวรรณกรรมร่วมสมัยของพลเมืองไทยที่ไม่ใช่กลุ่มชาติพันธุ์ไทได้ นอกจากนี้วิธีนับความถี่ของบทบาทแต่ละด้านในเพลงยังช่วยชี้ให้เห็นจุดเน้นของผู้ส่งสารที่สัมพันธ์กับพันธกิจในการสื่อสารเพื่อรับใช้ชาติและชาติพันธุ์ในยามวิกฤต

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย / บทความวิชาการ

References

กรมควบคุมโรค. (2563). รายงาน COVID-19 ประจำวัน. สืบค้น 11 มิถุนายน 2563, จาก https://data.go.th/dataset/covid-19-daily

กระทรวงสาธารณสุข. (2563). COVID-19 (EOC-DDC Thailand) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019. สืบค้น 11 มิถุนายน 2563, จาก https://ddcportal.ddc.moph.go.th/portal/apps/opsdashboard/index.html#/20f3466e075e45e5946aa87c96e8ad65

เงาะ งอกงาม. (2563). อาระบาลโควิด. สืบค้น 15 พฤษภาคม 2563, จาก https://www.youtube.com/watch?v=Rns5VnzEys0

จอมขวัญ สุทธินนท์ และจอมใจ สุทธินนท์. (2563). ความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ของหน่วยทางภาษากรณีการขึ้นต้นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือสำราญในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่. วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร, 3(2), 169-190.

ดาร์ก้า กันตรึมร็อค. (2563). อาโควิดจัญไร. สืบค้น 15 พฤษภาคม 2563, จาก https://www.youtube.com/watch?v=5gujwB6MuZY

ดิเรก หงษ์ทอง. (2559). อัตลักษณ์และการผสมผสานทางวัฒนธรรมในเพลงของผู้พูดภาษาเขมรถิ่นไทยในอีสานตอนใต้ (ปริญญานิพนธ์อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ: คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ไทยรัฐออนไลน์. (2563). สรุปอัปเดต “ไวรัสโคโรน่า” ในไทย รับต่างชาติไม่อั้น เจอเพิ่มไม่หยุด คนป่วยอยู่ไหน. สืบค้น 11 มิถุนายน 2563, จาก https://www.thairath.co.th/news/local/Bangkok/1756788

ธนพล เอกพจน์, วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา, และปานปั้น ปลั่งเจริญศรี. (2563). [ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 คือ ศัตรู]: การศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของคนไทยตามแนวภาษาศาสตร์ปริชาน. วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม, 9(1), 1-37.

ธนาคารโลกชี้ COVID-19 ทำเศรษฐกิจโลกเสียหายหนักรอบ 150 ปี. (2563, 10 มิถุนายน). ไทยพีบีเอส. สืบค้น 11 มิถุนายน 2563, จาก https://news.thaipbs.or.th/content/293470

นิตยา แก้วคัลณา. (2563). สุนทรียภาพของชีวิตผ่านภาษาและการสืบสรรค์วรรณศิลป์ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 20(2), 372-401.

น้ำผึ้ง เมืองสุรินทร์. (2563ก). ไวรัสโควิด 19. สืบค้น 15 พฤษภาคม 2563, จาก https://www.youtube.com/watch?v=9WWutF-WdWA

น้ำผึ้ง เมืองสุรินทร์. (2563ข). เฝ้าระวังโควิด 2019. สืบค้น 15 พฤษภาคม 2563, จาก https://www.youtube.com/watch?v=epQNsEENTZw

น้ำผึ้ง เมืองสุรินทร์. (2563ค). รณรงค์งดเล่นสงกรานต์หยุดเชื้อเพื่อชาติ. สืบค้น 15 พฤษภาคม 2563, จาก https://www.youtube.com/watch?v=azeg4kje6mI

น้ำหวาน เมืองสุรินทร์. (2563). กันตรึมโควิดคเลียดชงาย. สืบค้น 15 พฤษภาคม 2563, จาก https://www.youtube.com/watch?v=aUpnHjq2QVs

เนตรนาง อรุณรุ่ง. (2563ก). กันตรึมอีสานใต้ต้านภัยโควิด. สืบค้น 15 พฤษภาคม 2563, จาก https://www.youtube.com/watch?v=tTuqnXBVMh8

เนตรนาง อรุณรุ่ง. (2563ข). covid19. สืบค้น 15 พฤษภาคม 2563, จาก https://www.youtube.com/watch?v=jQaO5cY-RTo

บีบีซีไทย. (2563ก). ไวรัสโคโรนา: ธนาคารโลกคาดพิษโควิด-19 อาจฉุดเศรษฐกิจไทยตกต่ำมากเป็นอันดับ 2 ในเอเชีย-แปซิฟิก. สืบค้น 11 มิถุนายน 2563, จาก https://www.bbc.com/thai/international-52101949

บีบีซีไทย. (2563ข). ไวรัสโคโรนา: รัฐบาลประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน สกัดโควิด-19 วันพฤหัสบดีนี้. สืบค้น 11 มิถุนายน 2563, จาก https://www.bbc.com/thai/thailand-52014435

โพสต์ทูเดย์. (2563). ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์จาก “ไวรัสโควิด-19.” สืบค้น 11 มิถุนายน 2563, จาก https://www.posttoday.com/finance-stock/columnist/618563

รัชนีฉาย เฉยรอด. (2563). การสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ: การดำรงอยู่ของภาษาไทยถิ่นใต้ในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019. Journal of Modern Learning Development, 5(6), 300-316.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2556). คู่มือระบบการเขียนภาษาเขมรถิ่นไทยอักษรไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.

รุ่งนริน เมืองตำแร็ย. (2563). กันตรึมผู้สูงวัยรู้เท่าทันโควิด-19. สืบค้น 15 พฤษภาคม 2563, จาก https://www.youtube.com/watch?v=xkMYChvyGbk

วุฒิชัย. (2563). อาปราฮโควิด. สืบค้น 15 พฤษภาคม 2563, จาก https://www.youtube.com/watch?v=Ws6GIrGmqKU

สมานชัย เสียงระทม. (2563). โควิดซาจะมาขอแต่ง. สืบค้น 15 พฤษภาคม 2563, จาก https://www.youtube.com/watch?v=5-i-K55Sxck.

ส่องแสง รุ่งเรืองชัย. (2563). โควิด 19. สืบค้น 15 พฤษภาคม 2563, จาก https://www.youtube.com/watch?v=EdxjKtHkTHs

สุกัญญา สุจฉายา. (2545). เพลงพื้นบ้านศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และคณะ. (2547). แผนที่ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล. (2563). การจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019. สืบค้น 11 มิถุนายน 2563, จาก http://soc.soc.go.th/slkupload/v63_102.Pdf

หงา ลายเถาว์. (2563). เตือนภัยโควิด 19. สืบค้น 15 พฤษภาคม 2563, จาก https://www.youtube.com/watch?v=wDKRqyn5r_I

อดุล ดาร์กี้ร็อก. (2563). กันตรึมโควิด 19. สืบค้น 15 พฤษภาคม 2563, จาก https://www.youtube.com/watch?v=DozR9DyZzY0

โอม วารีศิลป์. (2563). กันตรึมสู้โควิด. สืบค้น 15 พฤษภาคม 2563, จาก https://www.youtube.com/watch?v=a4IALpZJRKA

โอม วารีศิลป์ และพรชาติ. (2563). โควิด19 Ep.2. สืบค้น 31 พฤษภาคม 2563, จาก https://www.youtube.com/watch?v=tkf9Chr5pjE

โอ๊ะ ก้องสุรินทร์. (2563). โควิด 19. สืบค้น 15 พฤษภาคม 2563, จาก https://www.youtube.com/watch?v=tCHo0ueSFxg