ปัญหาและข้อผิดพลาดในการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Main Article Content

พุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร

บทคัดย่อ

งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ 2) วิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 67 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถาม แบบทดสอบการแปล และตารางเก็บรวบรวมข้อมูลข้อผิดพลาดในการแปล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาในการแปลพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นว่าตนมีปัญหาในการแปลสำนวน สุภาษิต/คำพังเพยต่างๆ ในระดับมาก (3.77) รองลงมาคือปัญหาในการแปลประโยคที่มีคำศัพท์ที่มีความหมายหลายนัย (3.74) การแปลคำกริยาคู่ (3.59) และปัญหาการแปลกาล (3.59) ตามลำดับ จากการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดด้านการแปลที่ปรากฏในแบบทดสอบการแปลแสดงให้เห็นว่า นักศึกษามีข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อผิดพลาดด้านการแปลกาล (68.91%) รองลงมาคือการเลือกใช้คำศัพท์ให้เหมาะสมกับบริบท (24.39%) และข้อผิดพลาดด้านการเขียนภาษาแบบเป็นทางการในระดับคำ (6.7%) ตามลำดับ

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย / บทความวิชาการ
Author Biography

พุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

A lecturer of Business English Program,

Faculty of Humanities and Social Sciences

References

ดุษฎี รุ่งรัตนกุล. (2556). การศึกษาการใช้พจนานุกรมและปัญหาในการใช้พจนานุกรมในวิชาการแปลเบื้องต้นของนิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร. วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 10(3), 1-16.

ธัญญารัตน์ ปาณะกุล. (2562). การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการแปลของผู้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการแปลภาษาอังกฤษ-ไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์, 38(2), 39-55.

นเรศ สุรสิทธิ์. (2551). เทคนิคการแปล. กรุงเทพฯ: พี.เอส. เพรส จำกัด.

พรชัย พรวิริยะกิจและวรินทร แดนดี. (2558). ข้อผิดพลาดในการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล. วารสารสังคมศาสตร์, 4(2), 16-24.

เวลิกา มามูล. (2561). ปรับปรุงข้อผิดพลาดทางการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยใช้แบบฝึกหัดการหาข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 6(2), 33-45.

ลำดวน จาดใจดี. (2550). เทคนิคการแปลไทยเป็นอังกฤษ. กรุงเทพฯ: ไทยเจริญการพิมพ์.

สัญฉวี สายบัว. (2560). หลักการแปล. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สุพรรณี ปิ่นมณี. (2559). แปลได้ แปลดี ทักษะการแปลสำหรับผู้เรียนในระดับมหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุพรรณี อาศัยราช และคณะ. (2560). ปัญหาและกลวิธีการแปลบทความทางการศึกษาจากภาษาอังกฤษเป็นไทยของนิสิตสาขาภาษาอังกฤษศึกษา. วารสารศาสตร์การศึกษาและพัฒนามนุษย์, 1(1), 71-85.

สุดฤทัย อรุณศิโรจน์. (2559). การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการแปลโดยใช้ทฤษฎีไวยากรณ์ระบบและหน้าที่: กรณีศึกษานักเรียนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ. วารสารมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์, 33(3), 18-38.

สมจิต จิระนันทิพรและปรีมา มัลลิกะมาส. (2559). ปัญหาการแปลหน่วยสร้างกริยาเรียงภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทย.วารสารอักษรศาสตร์, 45(2), 205-261.

สมภพ ใหญ่โสมานัง. (2563). ความเข้าใจอิทธิพลเชิงโครงสร้างและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบทแปลภาษาไทยของนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 28(2), 241-263.

อภิณห์พร สถิตภาคีกุล. (2561). การออกแบบการเรียนการสอน : ทักษะเพื่อความสำเร็จของครู. วารสารนาคบุตรปริทรรศน์, 10(พิเศษ), 107-115.

อัจฉรา ไล่ศัตรูไกล. (2560). ตำรา EN 322 จุดมุ่งหมาย หลักการและวิธีแปล (Nature and Method of Translations). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Catford, J.C. (1965). A Linguistic Theory of Translation. Oxford: Oxford University Press.

Hutchison, T. & Waters, A. (1996). English for Specific Purposes: A learning-centered approach. Cambridge: Cambridge University Press.

Larson, M. (1998). Meaning-Based Translation: A Guide to Cross-Language Equivalence. Oxford: University Press of America.

Newmark, P. (1988). A Textbook of Translation. Oxford: Pergamon Press.

Nida, E. (1982). The Theory and Practice of Translation. Leiden: E.J. Brill.

Wongranu, P. (2017). Errors in translation made by English major students: A study of types and causes. Kasetsart Journal of Social Sciences, 38(2), 117-122.