ความเหมือนและความแตกต่างของศิลปะการแสดงหมอลำกลอนของไทย และหมอลันของจีน

Main Article Content

หมิง หัว หลิว
เจริญชัย ชนไพโรจน์

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง "การศึกษาเปรียบเทียบศิลปะการแสดงหมอลำของไทยและศิลปะการแสดงหมอลันของจีน" เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบองค์ประกอบของหมอลำ และหมอลัน พื้นที่การวิจัยในไทยคือหมอลำกลอน ในจังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด และขอนแก่น ส่วนพื้นที่การวิจัยในประเทศจีน คือชาวจีนดั้งเดิมในเมืองจิ่นซีและเมืองเดเปา ในกวางสี โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญศิลปินนักวิชาการอาวุโสและผู้ชม ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบศิลปะทั้งสองเป็นรูปแบบการร้องเพลงพื้นบ้านของท้องถิ่น เริ่มจากการร้องเพียงคนเดียว จากนั้นค่อยๆ พัฒนาไปสู่การร้องคู่และเป็นเรื่องราว มีโครงสร้างบทเพลงคล้ายกันคือ ส่วนนำ ส่วนเนื้อและส่วนลงท้าย และมีลักษณะคำประพันธ์และกลุ่มเสียงเป็นรูปแบบเฉพาะ ของเพลงพื้นบ้านในท้องถิ่น ใช้ทำนองพื้นบ้านในการขับร้อง

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย / บทความวิชาการ

References

Chonpairot, J. (2004). Arts of Creating a Lam Melody. A Paper Presented at the 5th Academic Conference at the College of Music, Mahidol University, Salaya, Nakhon Prathom, 5-6 February. (In Thai)

Chonpairot, J. (2010). Music of Northeast Thailand: Motemization and Creation of Traditional Music (Research report). Mahasarakham: Mahasarakham University. (In Thai)

Karin, K. (2017). Mor Lam Aus Sa Jan (Research report). Bangkok: Department of Cultural Promotion. (In Thai)

Li, P. (2008). Investigation and Analysis of the Existing Situation of Zhuang Molun Culture Taking Jingxi County in Guangxi as a Case. Journal of Guangxi Vocational and Technical College, 14(11), 32-34. (In Chinese)

Qixu, P. (1983). Talking about the "Molun" of Zhuang. Academic discussion, 3(9), 94-96. (In Chinese)

Shengming, Q. (2003). A Comparative Study of Zhuang and Thai National Traditional Culture. Guangxi Nationalities Publishing House. (Volume 5), 12-16. (In Chinese)

Xue, B. (2014). A Comparative Study of the Singing Traditions of Folk Songs between the Zhuang and Thai. A song as broad as the ocean, 9(5), 33-35. (In Chinese)

Ximu, F. (1998). A comparative study of traditional music culture between Zhuang and Thai. Chinese Music, (volume1), 44-46. (In Chinese)

Xiaoqin, L. (2014). Viewing the Relationship between Zhuang and Thai Ethnic Groups from The Folk Singing Tradition Taking the comparison between the Chinese “Molan” and the Laos Thai “Molam”. Southeast Asia Overview, 11(9), 54-57. (In Chinese)