การศึกษาคุณค่าของภูมินามในตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

Main Article Content

ขวัญชนก  นัยจรัญ

บทคัดย่อ

           บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัยชุมชนในการสำรวจและเก็บข้อมูลภูมินามในพื้นที่ตำบล


           เมืองบางขลังและเพื่อวิเคราะห์คุณค่าด้านความสัมพันธ์ของภูมินามกับภูมิศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม  ดำเนินการสร้างเครือข่ายชุมชนตามวิธีวิทยาของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) วิเคราะห์ข้อมูลคุณค่าของภูมินามโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  ผลการวิจัยพบว่า เครือข่ายชุมชนเป็นเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย  และจากการวิเคราะห์คุณค่าของภูมินามพบว่าภูมินามมีความสัมพันธ์กับพื้นที่ แบ่งเป็น  2 ลักษณะ คือ ภูมินามสะท้อนภูมิศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว และภูมินามที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กัน   ดังนั้นการศึกษาภูมินามนอกจากจะสะท้อนความเป็นมาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของพื้นที่ได้แล้ว  ยังสามารถสะท้อนให้เห็นองค์รวมของพื้นที่และวัฒนธรรมของตำบลเมืองบางขลังได้

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย / บทความวิชาการ
Author Biography

ขวัญชนก  นัยจรัญ

ดร.ขวัญชนก  นัยจรัญ

ศศ.ด. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

E-Mail:  nkhwanchanok@hotmail.com