เรียน ผู้วิจัยทุกท่าน

วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเลขมาตรฐานสากลประจําวารสาร (ISSN)

ISSN (เดิม) :     1686-445X (Print)
E-ISSN (เดิม) :   2672-9547 (Online)

เปลี่ยนแปลงเลข ISSN และ E-ISSN ดังนี้

ISSN (ใหม่) :     3027-6101 (Print)
E-ISSN (ใหม่) :   2985-2544 (Online)

ตั้งแต่วารสารฯ ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

____________________________________________________
รายละเอียดของวารสารเพิ่มเติม: https://tci-thailand.org/detail_journal.php?id_journal=382