ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2021): มกราคม - เมษายน

       วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 15 ประจำเดือนมกราคม – เมษายน  ของปี พ.ศ.2564 ในฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิจัยจำนวน 25 เรื่อง และบทความวิชาการ 4 เรื่อง สำหรับบทความวิจัยในฉบับนี้ จะประกอบด้วยบทความวิจัยสาขาการจัดการและบริหารธุรกิจการตลาด สาขาสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์และกฎหมาย ในส่วนบทความวิชาการนั้น อยู่ในด้านกฎหมาย ด้านปรัชญาและศาสนา นอกจากนี้ในฉบับนี้ยังมีบทความวิจารณ์หนังสือด้านปรัชญาและศาสนา โดยภาพรวมแล้วคาดหวังว่าผู้อ่านจะได้รับความรู้จากบทความวิชาการ และได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากสิ่งที่ค้นพบในบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ในวารสารฉบับนี้

       ในนามของวิทยาลัยนครราชสีมา ขอขอบคุณอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ที่ให้ความสนใจต่อวารสารวิชาการของวิทยาลัยนครราชสีมา โดยส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับสังคมและประเทศชาติ สิ่งที่ค้นพบจากงานวิจัย สามารถนำไปประยุกต์ได้ตามความเหมาะสมของบริบทปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เผชิญหน้า

       สุดท้ายขอขอบคุณผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยนครราชสีมา (อาจารย์ ดร.ชนากานต์ ยืนยง) และอธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา (รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์) ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประสบความสำเร็จมาจนถึง  ทุกวันนี้ สำหรับท่านที่สนใจจะนำบทความวิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์เผยแพร่ให้ติดต่อกับ    กองบรรณาธิการตามที่อยู่ในเล่มวารสาร ขอบคุณครับ

 

เผยแพร่แล้ว: 2021-04-25

ฉบับเต็ม