วารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ และงานวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของคณาจารย์ นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป กำหนดการตีพิมพ์ปีที่ 2
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เดือนเมษายน 2564
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม 2564
และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม 2564

เผยแพร่แล้ว: 2021-04-09