วารสารฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2560 วารสารก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 ได้รับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพวารสาร จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ให้มีมาตรฐานอยู่ในกลุ่มที่ 1 (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) เพื่อรักษาคุณภาพของวารสารให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาสากล จึงเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย ซึ่งกองบรรณาธิการได้ดำเนินการตามกระบวนการเชิงหลักการเผยแพร่บทความตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาทุกประการ

          กองบรรณาธิการวารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ ขอขอบคุณท่านผู้เขียน ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจวารสารของเราเป็นอย่างดีตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่ได้เลือกสรรมาตีพิมพ์มีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน บรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาอ่านและแนะนำการปรับแก้บทความวิจัยให้มีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น

          สุดท้ายนี้ หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง

Published: 2018-11-02

AN APPLICATION OF BRAHMAVIHARA DHAMMA PRINCIPLE IN ADMINISTRATION OF SCHOOL ADMINISTRATORS ACCORDING TO TEACHER’S OPINIONS IN THE CHARITY SCHOOL GROUP SONGKHLA PROVINCE.

พระครู วิจิตรสาธุรส, พระทะนงศักดิ์ จิรวฑฺฒโน แซ่ฮ่อ

1-15

A WAY OF LIFE ACCORDING TO IDDHIPADA DHAMMA PRINCIPLE OF URAKLAWOY FISHERMEN, RASADA SUB-DISTRICT, MUANG DISTRICT, PHUKET PROVINCE

พระครู วิจิตรศีลาจาร, พระมหาไพศาล วิสาโล ครูกิมโสม

16-29

AN APPLICATION OF THE FIVE PRECEPTS FOR DAILY LIFE OF THE ELDERS IN PARAKAM SUB-DISTRICT, PAKPHANANG DISTRICT, NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE

พระครู โสภณรัตนบัณฑิต, พระครูโสภณชัยสิทธิ์ ชยมงฺคโล ไชยมุงคุณ

30-46

A AN APPLICATION OF DASAPITRAJADHAMMA (TEN RULES) FOR ADMINISTRATION OF ADMINISTRATORS IN SINGHANAKHON CITY MUNICIPALITY, SONGKHLA PROVINCE

กันตภณ หนูทองแก้ว, พระครู ปริยัติกิจจาภิรม

47-61

THE BUDDHIST’S OPINIONS TOWARD SERVICE PROVIDING ACCORDING TO SANGAHAVATTHU PRINCIPLE WAT HONGPRADITTHARAM, HAD YAI DISTRICT, SONGKHLA PROVINCE.

พระครู วาทีธรรมวิภัช, พระพันธ์ ธมฺมวํโส อนันตะพงศ์

76-89

TO STUDY THE WISDOM OF THE CARVE SHADOW PUPPET CASE STUDY : CARVE SHADOW PUPPET COMMUNITY ENTERPRISE. BANSUANJAN COMMUNITY, MUANG DISTRICT NAKHON SI THAMMARAT

ทัตพงศ์ เที่ยวแสวง, อุดมศักดิ์ เดโชชัย, จิตติมา ดำรงวัฒนะ, เดโช แขน้ำแก้ว

90-99

A STUDYING THE PROCESS OF TRANSFORMABLE PRODUCT FROM COCONUT SHELL CASE STUDY : BAN KHOK WUA COCONUT SHELL HANDICRAFT GROUP MOO 1 CHAI BURI SUB-DISTRICT, MUANG DISTRICT, PHATTHALUNG PROVINCE.

อรอนงค์ ทองปานดี, อุดมศักดิ์ เดโชชัย, จิตติมา ดำรงวัฒนะ, เดโช แขน้ำแก้ว

100-112