วารสารฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2559 วารสารก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 ได้รับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพวารสาร จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ให้มีมาตรฐานอยู่ในกลุ่มที่ 1 (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) เพื่อรักษาคุณภาพของวารสารให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาสากล จึงเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย ซึ่งกองบรรณาธิการได้ดำเนินการตามกระบวนการเชิงหลักการเผยแพร่บทความตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาทุกประการ

          กองบรรณาธิการวารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ ขอขอบคุณท่านผู้เขียน ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจวารสารของเราเป็นอย่างดีตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่ได้เลือกสรรมาตีพิมพ์มีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน บรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาอ่านและแนะนำการปรับแก้บทความวิจัยให้มีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น

          สุดท้ายนี้ หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง

Published: 2018-11-02

AN APPLICATION ON TISIKKHÃ PRINCIPLES FOR WORK PERFORMANCE OF PROFESSIONAL NURSES IN HADYAI CENTRAL HOSPITAL, HADYAI DISTRICT, SONGKHLA PROVINCE.

พระครู สิริธรรมาภิรัต, ภิกษุณี ภัททากัจจานา ธนพร บุณยเกียรติ

1-15

AN APPLICATION OF THE THREE FOLD TRAINING PRINCIPLES IN DAILY LIFE OF PEOPLE IN MAI RIANG SUB- DISTRICT MUNICIPALITY, CHAWANG DISTRICT, NAKHON SITHAMMARAT PROVINCE.

เดชชาติ ตรีทรัพย์, พระครูปัญญาธีรธรรม ศรีแก้ว, บัญญัติ แพรกปาน

16-29

AN APPLICATION OF SANGAHAVATTU PRINCIPLE FOR LIVING IN DAILY LIFE OF PEOPLE IN CLONGHOYKHONG SUBDISTRICT, CLONGHOYKHONG DISTRICT, SONGKHLA PROVINCE.

ประเวศ อินทองปาน, พระครูประสุตโพธิคุณ สุวรรณรงค์, พีระศิลป์ บุญทอง

30-41

AN APPLICATION OF IDDHIPADA PRINCIPLE FOR STUDYING OF STUDENTS IN PUNGTONEANG SCHOOL, LAKCHANG SUB-DISTRICT, CHANGKLANG DISTRICT, NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE.

กันตภณ หนูทองแก้ว, พระสาโรจน์ ธมฺมสโร แซ่อู้, ทวีโชค เหรียญไกร

42-56

SELF – PERFORMANCE ACCORDING TO KIRIYAVATHU PRINCIPLE OF BUDDHISTS IN SUANTANG SUB DISTRICT, LAMAE DISTRICT, CHUMPORN PROVINCE.

สืบพงษ์ ธรรมชาติ, พระครู ปริยัติกิจวิธาน

57-68

THE SELF PERFORMANCE ACCORDING TO KATANUKATAVEDITADHAMMA PRINCIPLE OF STUDENTS IN KATHUWITHAYA SCHOOL, KATHU DISTRICT, PHUKET PROVINCE.

รงค์ บุญสวยขวัญ, พระครูสุตพัฒนาทร จันทร์จิตร

69-82

THE SELF PERFORMANE ACCORDING TO KUSALA MULA OF BUDDHIST LAY PEOPLE IN WAT HONGPRADITHARAM HADYAI DISTRICT, SONGKHLA PROVINCE.

นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต, พระครู วิมลปริยัติสุนทร

83-97

ASELF PERFORMANCES OF GARAVADHAMMA PRINCIPLE OF STUDENTS IN KOBKARNAUKSA MULANITHI SCHOOL, HATYAI DISTRICT, SONGKHLA PROVINCE.

อุทัย เอกสะพัง, พระมหาธนัญกรณ์ จนฺทวณฺโณ วรตันติ

98-112