วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ปีที่ 12  ฉบับที่ 1  ของเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2562  ตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมาคณะวิทยาการจัดการได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของกระบวนการในการจัดทำวารสารและได้ทำการพัฒนาระบบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพวารสารให้สามารถอำนวยความสะดวกทั้งผู้ส่งบทความและผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความให้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยการย้ายวารสารออนไลน์เข้าไปอยู่ใน ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย Thai Journals Online (ThaiJO) ทำให้วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ สามารถที่จะคัดเลือกคุณภาพของเนื้อหาทางวิชาการของบทความวิจัยที่ส่งเข้ามาเพื่อตีพิมพ์อย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบฐานข้อมูลดังกล่าวสามารถที่จะตรวจสอบการคัดลอกผลงาน รวมถึงการอ้างอิงวารสารที่ส่งผลให้ค่า Impact Factor ของวารสารสูงขึ้นอีกด้วย

          การพัฒนาคุณภาพของวารสารที่กล่าวมาแล้ว เกิดจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการที่อยากจะเห็นการพัฒนาของวารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ ให้สามารถปรับระดับเข้าไปอยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ในอนาคต ดังนั้น จะเห็นได้ว่าตั้งแต่วารสารปีที่ 11 ฉบับ  2 เป็นต้นมา ทางวารสารได้ปรับลดจำนวนบทความที่ตีพิมพ์ลงเหลือเพียง 8 บทความต่อฉบับ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการพิจารณาและเป็นการคัดกรองคุณภาพของบทความวิจัย โดยจะมีการพิจารณาอย่างเข้มงวด บทความวิจัยทุกบทความต้องมีการดำเนินงานตามกระบวนการวิจัยอย่างเข้มข้นได้ผลการศึกษาที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่อย่างแท้จริงและมีประโยชน์ต่องานวิชาการในศาสตร์บริหารธุรกิจ

          นอกจากนี้ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่สนใจในการศึกษาหาความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ และผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อให้พิจารณาตีพิมพ์ ทางกองบรรณาธิการ ได้ทำการเพิ่มประเภทของการตีพิมพ์เป็นวารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่แบบออนไลน์โดยมีเลข issn คือ 2673-0367 (Online) ควบคู่ไปกลับวารสารที่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่มปกติซึ่งมีเลข issn คือ 2408–2619  (Print) 
ซึ่งในวารสารฉบับนี้ได้บรรจุบทความวิจัยที่มีเนื้อหาที่หลากหลายทางด้านบริหารธุรกิจไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด การจัดการ การบัญชี เพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำไปศึกษาค้นคว้าและอ้างอิง รวมถึงให้ผู้ที่สนใจส่งผลงานให้ทางวารสารพิจารณาตีพิมพ์ได้ศึกษารูปแบบและวิธีการที่ทางวารสารจะรับพิจารณาเพื่อส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ซึ่งจะทำให้ลดระยะเวลาในการปรับแก้ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาลง และสามารถส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาเร็วขึ้น ทางกองบรรณาธิการหวังว่าวารสารฉบับนี้ คงจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทางวิชาการของประเทศชาติต่อไป

 

 

                                                                                กองบรรณาธิการ

                                                                                      มิถุนายน 2562

Published: 2019-06-28

The Effects of Pay Satisfaction on Intention to Leave of Police officer Royal Thai Police Headquarters

ดารารัตน์ ธาตุรักษ์, ณัชชา คารอน, มงคล เอกพันธ์, เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์

17-33

The Causal Relationships of Key Factor and Behavioral Loyalty of Thai Tourtist to Homestay in the Upper northern Thailand.

ประจักร์ โกษาวัง, นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์, จงกลบดินทร์ แสงอาสภวิริยะ

34-50

Model for Developing Moral Communication of leader Under the 15th Regional Education Office

กรศิริ กรองสุดยอด, กมลณัฏฐ์ พลวัน, มนัส สุวรรณ

75-92

Consumer Acceptance and Willingness to pay for Light Emitting Diode Bulb

พรนภา บุญนำมา, สร้อยบุปผา สาตร์มูล, ศุภวัฒน์ สุขปรเมษฐ

109-134

The ability to use management accounting information of the business in Lampang Province

ณัฐนรี ทองดีพันธ์, ปัญจพร ศรีชนาพันธ์

135-147