เรียน ผู้แต่ง ที่สนใจจะส่งบทความตีพิมพ์กับทางวารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่

เนื่องจาก คิวบทความที่จะได้ตีพิมพ์ของวารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2567) เต็มแล้ว เพื่อให้บทความที่จะตีพิมพ์มีความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ จึงของดรับบทความที่จะส่งเข้ามาใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และจะประกาศรับบทความอีกครั้งในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่่