การวางแผนตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ

  • เทอดธิดา ทิพย์รัตน์ ที่ปรึกษาหน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สุนันทา อมปาน ผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Keywords: การวางแผนควบคุมและตรวจสอบภายใน, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, การบูรณาการด้านการตรวจสอบภายใน, Internal Control and Audit Planning, Prince of Songkla University, Integrated Internal Audit

Abstract

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ทำการพัฒนาแนวทางการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายในให้กับมหาวิทยาลัยใช้ถือปฏิบัติเพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านการตรวจสอบภายใน ประกอบกับปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้นำการบริหารองค์กรแบบบูรณาการมาใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยมากขึ้นรวมไปถึงการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณการด้วย  เพื่อให้การตรวจสอบคุณภาพภายในมีการดำเนินงานอย่างบูรณาการสอดคล้องกับการดำเนินการของมหาวิทยาลัย หน่วยตรวจสอบภายในแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงได้จัดทำแผนการควบคุมและตรวจสอบแบบบูรณาการโดยพิจารณาถึงยุทธศาสตร์ของการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแกนหลักของการบริหารการจัดการแบบบูรณาการ กระบวนความคิด และการปฏิบัติงานไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ในกระบวนการจัดทำแผนดังกล่าวหน่วยตรวจสอบภายในได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายในมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบูรณาการงานตรวจสอบภายในกับห่วงโซ่อุปทานทางการศึกษา

 

Internal Audit Planning in Prince of Songkla University Regarding Risk Assessment for Integrated Internal Audit Planning

Thoedtida  Thipparat1 and Sunantha  Umparn2

1 Internal Audit Advisor, Internal Audit, Prince of Songkla University Hatyai, Songkhla 

2 Auditor, Internal Audit, Prince of Songkla University Hatyai, Songkhla 

Ministry of Education has developed a new guideline for the internal audit planning based on the risk assessment for universities. The guideline is created basing on the integrated management concept. Prince of Songkla University also starts using the integrated management and the integrated risk management to develop the performance management system. Consequently, Internal Audit Prince of Songkla University   has to improve the audit quality by creating new internal control and audit planning. Data associated with   the university management strategies was determined for developing the internal control and audit plan. The results were the core of the integrated university management leading to the sustainable university. The auditing professionals were invited to make comments and suggestions about the integration between the internal audit and the educational supply chain. 

Downloads

Download data is not yet available.
How to Cite
ทิพย์รัตน์เ., & อมปานส. (1). การวางแผนตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 1(2), 29-38. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42688
Section
Research Article