Return to Article Details การวางแผนตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ Download Download PDF