ความสัมพันธ์ระหว่างความนิยมความสมบูรณ์แบบกับสุขภาวะเชิงอัตวิสัย ในนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยมีความเมตตากรุณาเป็นตัวแปรส่งผ่าน

Main Article Content

วรัญญู กองชัยมงคล

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความนิยมความสมบูรณ์แบบในมิติความมุ่งมั่นสู่ความสมบูรณ์แบบ และมิติความกังวลในความสมบูรณ์แบบ โดยมีความเมตตากรุณาต่อตนเองเป็นตัวแปรส่งผ่าน วัสดุและวิธีการ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป มาตรวัดลักษณะยึดติดความสมบูรณ์แบบ มาตรวัดสุขภาวะเชิงอัตวิสัย มาตรวัดความพึงพอใจในชีวิต มาตรวัดความรู้สึกด้านบวกและด้านลบและมาตรวัดความเมตตากรุณาต่อตนเอง ในกลุ่มตัวอย่างนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไปจำนวน 273 คน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผลการศึกษา อิทธิพลทั้งหมดถึงระดับนัยสำคัญ ยกเว้นอิทธิพลทางตรงของความมุ่งมั่นและความกังวลในความสมบูรณ์แบบต่อสุขภาวะเชิงอัตวิสัย และอิทธิพลทางอ้อมของความมุ่งมั่นสู่ความสมพลทางตรงของความมุ่งมั่นและความกังวลในความสมบูรณ์แบบต่อสุขภาวะเชิงอัตวิสัย และอิทธิพลทางอ้อมของความมุ่งมั่นสู่ความสมบูรณ์แบบที่ส่งผ่านความจมทุกข์กับตนเอง โดยในมิติความมุ่งมั่นสู่ความสมบูรณ์แบบมีผลทำให้เกิดความเมตตากรุณาต่อตนเองสูงและความจมทุกข์กับตนเองต่ำแล้วส่งผลทำให้สุขภาวะเชิงอัตวิสัยเพิ่มขึ้น และในมิติความกังวลในความสมบูรณ์แบบส่งผลทำให้ความเมตตากรุณาต่อตนเองต่ำและความจมทุกข์กับตนเองสูง ส่งผลให้สุขภาวะเชิงอัตวิสัยลดลง สรุป ความเมตตาต่อตนเองเป็นตัวแปรส่งผ่านบางส่วนในความสัมพันธ์ระหว่างความนิยมความสมบูรณ์แบบและสุขภาวะเชิงอัตวิสัย

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Boonsrangsom, B. (2013). The relationship between perceived stress and happiness of university students with self-compassion as a mediator [Master's thesis, Chulalongkorn University]. Chulalongkorn University Intellectual

Repository (CUIR). http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/42630 (in Thai).

Bulina, R. (2014). Relations between adaptive and maladaptive perfectionism, self-efficacy, and subjective well-being. Journal of Psychology Research, 4(10). https://doi.org/10.17265/2159-5542/2014.10.008

Curran, T., & Hill, A. P. (2019). Perfectionism is increasing over time: A meta-analysis of birth cohort differences from 1989 to 2016. Psychological Bulletin, 145(4), 410-429. https://doi.org/10.1037/bul0000138

Damian, L. E., Negru-Subtirica, O., Stoeber, J., & Vois, D. (2021). On the longitudinal interplay between perfectionism and general affect in adolescents. Journal of Research in Personality, 93, 104102. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2021.

Diener, E., & Ryan, K. (2009). Subjective well-being: A general overview. South African Journal of Psychology, 39(4), 391-406. https://doi.org/10.1177/008124630903900402

Dunkley, D. M., Zuroff, D. C., & Blankstein, K. R. (2003). Self-critical perfectionism and daily affect: Dispositional and situational influences on stress and coping. Journal of Personality and Social Psychology, 84(1), 234-252. https://doi.org/10.1037/0022-3514.84.1.234

Egan, S. J., Wade, T. D., & Shafran, R. (2011). Perfectionism as a transdiagnostic process: A clinical review. Clinical Psychology Review, 31(2), 203-212. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2010.04.009

Fong, M., & Loi, N. M. (2016). The mediating role of self-compassion in student psychological health. Australian Psychologist, 51(6), 431-441. https://doi.org/10.1111/ap.12185

Fowler, S. A., Davis, L. L., Both, L. E., & Best, L. A. (2018). Personality and perfectionism as predictors of life satisfaction: The unique contribution of having high standards for others. FACETS, 3(1), 227-241. https://doi.org/

1139/facets-2017-0084

Gu, F., Yung, Y. F., & Cheung, M. W. L. (2019). Four covariance structure models for canonical correlation analysis: A COSAN modeling approach. Multivariate Behavioral Research, 54(2), 192-223. https://doi.org/10.1080/0027

2018.1512847

Hagtvet, K. A., & Nasser, F. M. (2004). How well do item parcels represent conceptually defined latent constructs? A two-facet approach. Structural Equation Modeling, 11, 168-193. http://dx.doi.org/10.1207/s15328007sem1102_2

Hill, A. P., & Curran, T. (2016). Multidimensional perfectionism and burnout: A meta-analysis. Personality and Social Psychology Review, 20(3), 269-288. https://doi.org/10.1177/1088868315596286

Ibrahim, A. K., Kelly, S. J., Adams, C. E., & Glazebrook, C. (2013). A systematic review of studies of depression prevalence in university students. Journal of Psychiatric Research, 47(3), 391-400. https://doi.org/10.1016/

j.jpsychires.2012.11.015

Isaranon, Y. (2008). Effects of narcissistic personality and the discrepancies between implicit and explicit self-esteem on psychological well-being: Analyses of moderating and mediating effects [Master's Thesis, Chulalongkorn University]. Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR). http://cuir.car.chula.ac.th/

handle/123456789/21040

Jorgensen, T. D., Pornprasertmanit, S., Schoemann, A. M., & Rosseel, Y. (2022). semTools: Useful tools for structural equation modeling. The comprehensive R archive network. https://CRAN.R-project.org/package=semTools

Landis, R. S., Beal, D. J., & Tesluk, P. E. (2000). A comparison of approaches to forming composite measures in structural equation models. Organizational Research Methods, 3,186-207. https://doi.org/10.1177/109442810

Limburg, K., Watson, H. J., Hagger, M. S., & Egan, S. J. (2017). The relationship between perfectionism and psychopathology: A metaanalysis. Journal of Clinical Psychology, 73(10), 1301-1326. https://doi.org/10.1002/

jclp.22435

Linnett, R. J., & Kibowski, F. (2020). A multi dimensional approach to perfectionism and self-compassion. Self and Identity, 19(7), 757-783. https://doi.org/10.1080/15298868.2019.1669695

Little, T. D., Cunningham, W. A., Shahar, G., & Widaman, K. F. (2002). To parcel or not to parcel: Exploring the question, weighing the merits. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 9(2), 151-173.

https://doi.org/10.1207/s15328007sem0902_1

Little, T. D., Rhemtulla, M., Gibson, K., & Schoemann, A. M. (2013). Why the items versus parcels controversy needn’t be one. Psychological Methods, 18(3), 285-300. https://doi.org/10.1037/a0033266

Mehr, K. E., & Adams, A. C. (2016). Self-compassion as a mediator of maladaptive perfectionism and depressive symptoms in college students. Journal of College Student Psychotherapy, 30(2), 132-145. https://doi.org/10.1080/87568225.2016.1140991

Nanthasarn, S., Intraprasert, D., & Prayai, N. (2023). The measurement development of the Almost Perfect Scale-Revised Thai version for academically gifted students of Mahidol Wittayanusorn School and Kamnoetvidya

Science Academy. Journal of Behavioral Science for Development, 15(1), 125-146. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/258934

Neff, K. D. (2003). The development and validation of a scale to measure self-compassion. Self and Identity, 2(3), 223-250. https://doi.org/10.1080/15298860309027

Park, H., & Jeong, D. Y. (2015). Psychological well-being, life satisfaction, and self-esteem among adaptive perfectionists, maladaptive perfectionists, and nonperfectionists. Personality and Individual Differences, 72, 165-170.

https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.08.031

R Core Team. (2023). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. https://www.R-project.org/

Revelle, W. (2023). psych: Procedures for psychological, psychometric, and personality research. The comprehensive R archive network. https://CRAN.R-project.org/package=psych

Rhemtulla, M. (2016). Population performance of SEM parceling strategies under measurement and structural model misspecification. Psychological Methods, 21(3), 348-368. https://doi.org/10.1037/met0000072

Rhemtulla, M., van Bork, R., & Borsboom, D. (2020). Worse than measurement error: Consequences of inappropriate latent variable measurement models. Psychological Methods, 25(1), 30-45. https://doi.org/10.1037/met

Rosseel, Y. (2012). lavaan: An R package for structural equation modeling. Journal of Statistical Software, 48(2). https://doi.org/10.18637/jss.v048.i02

Schuberth, F. (2023). The Henseler-Ogasawara specification of composites in structural equation modeling: A tutorial. Psychological Methods, 28(4), 843-859. https://doi.org/10.1037/met0000432

Sirois, F. M., Kitner, R., & Hirsch, J. K. (2015). Selfcompassion, affect, and health-promoting behaviors. Health Psychology, 34(6), 661-669.https://doi.org/10.1037/hea0000158

Slaney, R. B., Rice, K. G., Mobley, M., Trippi, J., & Ashby, J. S. (2001). The revised almost perfect scale. Measurement and evaluation in counseling and development, 34(3), 130-145. https://doi.org/10.1080/07481756.2002.12069030

Smith, M. M., Sherry, S. B., Chen, S., Saklofske, D. H., Mushquash, C., Flett, G. L., & Hewitt, P. L. (2018). The perniciousness of perfectionism: A meta-analytic review of the perfectionismsuicide relationship. Journal of Personality, 86(3), 522-542. https://doi.org/10.1111/jopy.12333

Stoeber, J., Lalova, A. V., & Lumley, E. J. (2020). Perfectionism, (self-)compassion, and subjective well-being: A mediation model. Personality and Individual Differences, 154, Article 109708. https://doi.org/10.1016/j.paid.2019.

Stoeber, J., & Otto, K. (2006). Positive conceptions of perfectionism: Approaches, evidence, challenges. Personality and Social Psychology Review, 10(4), 295-319. https://doi.org/10.1207/s15327957pspr1004_2

Stoeber, J., & Stoeber, F. S. (2009). Domains of perfectionism: Prevalence and relationships with perfectionism, gender, age, and satisfaction with life. Personality and Individual Differences, 46(4), 530-535. https://doi.org/10.1016/j.paid.2008.12.006

Tobin, R., & Dunkley, D. M. (2021). Self-critical perfectionism and lower mindfulness and selfcompassion predict anxious and depressive symptoms over two years. Behaviour Research and Therapy, 136, 103780. https://doi.org/

1016/j.brat.2020.103780

Yu, X., Schuberth, F., & Henseler, J. (2023). Specifying composites in structural equation modeling: A refinement of the HenselerOgasawara specification. Statistical Analysis and Data Mining: The ASA Data Science Journal, 16(4), 348-357. https://doi.org/10.1002/sam.11608

Zessin, U., Dickhäuser, O., & Garbade, S. (2015). The relationship between self-compassion and well-being: A meta-analysis. Applied Psychology: Health and Well-Being, 7(3), 340-364. https://doi.org/10.1111/aphw.12051