อิทธิพลของการรับรู้ความสามารถของตนเอง และการเผชิญความเครียด ที่มีผลต่อการปรับตัวของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

Main Article Content

นนทิมา สิริเกียรติกุล

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ความสามารถของตนเอง การเผชิญความเครียดที่มีผลต่อการปรับตัวของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 วัสดุและวิธีการ กลุ่มตัวอย่าง 320 คนเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เก็บข้อมูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2565 โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น ได้แก่ 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถในตนเอง 3) แบบสอบถามวิธีการเผชิญความเครียดและ 4) แบบสอบถามการปรับตัวของนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษา การรับรู้ความสามารถในตนเอง (β = .56)และการเผชิญความเครียด (β = .17) สามารถร่วมกันท านายการปรับตัวของนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ร้อยละ 47.20 (R2 = .472) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 โดยตัวแปรที่สามารถทำนายได้ดีที่สุดคือ การรับรู้ความสามารถในตนเอง สรุป การรับรู้ความสามารถในตนเองและการเผชิญ ความเครียด ร่วมกันทำนายการปรับตัวของนักศึกษาได้โดยการรับรู้ความสามารถในตนเองเป็นทักษะสำคัญที่ควรส่งเสริมให้นักศึกษา เพราะหากนักศึกษามีการรับรู้ความสามารถในตนเองมากขึ้น มีแนวโน้มที่จะมีการปรับตัวที่ดีมากขึ้น

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Ahn, S. M. (2020). The Influence of academic selfefficacy, critical thinking disposition and problem-solving ability on nursing freshmen’college adjustment in the distance education during COVID-19. Journal of Digital Convergence, 18(10), 315-323.

Aroundram. (n.d.). Sum up the admissions details.Retrieved December 13, 2023, from https://www.aroundram.com/courses/bachelor/reg/2566 (in Thai).

Audet, E. C., Levine, S. L., Metin, E., Koestner, S., & Barcan, S. (2021). Zooming their way through university: Which Big 5 traits facilitated students’ adjustment to online courses during the COVID-19 pandemic. Personality and

Individual Differences, 180(2021). 1-5.

Baker, R. W., & Siryk, B. (1984). Measuring adjustment to college. Journal of Counseling Psychology, 31(2), 179-189.

Bandura, A. (1989). Social cognitive theory. Annals of Child Development, 6, 1-60.

Computer institute of Ramkhamhaeng University. (2021). Academic year 2020: Student retention rate by program. Ramkhamhaeng University. (in Thai).

Cronbach, L. J. (1990). Essentials of psychological testing (5th ed.). Harper Collins.

Hongnaphadol, W., Ammawat, W., & Thammasittivate, N. (2022). Effect of self-efficacy, social support, course load, and fairness on the university student burnout prediction for English language learning. Journal of Education, Prince of Songkla University, 33(3), 95-114. (in Thai).

Hyeong-woo, K. (2021, May 12). Teachers worry about students losing social skills during pandemic: Survey. The Korea Herald. https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210512000760&np=1&mp=1

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607-610.

Kuttanuwat, N., & Pontanya, A. (2022). Predictability of academic self-efficacy, digital literacy and social support on psychological well-being of undergraduate students in the situation of the Coronavirus disease epidemic (COVID-19).

Thai Journal of Clinical Psychology, 53(3), 13-30. (in Thai).

Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Psychological stress and the coping process. Springer.

Lohapattanabamrung, A. (2022, March 18). Emotional instability during adolescence. Department of

Mental Health. https://dmh.go.th/news/view.asp?id=2504 (in Thai).

Morales-Rodríguez, F. M. (2021). Fear, stress, resilience and coping strategies during COVID-19 in Spanish university students. Sustainability, 13(11), 5824. https://doi.org/10.3390/su13115824

Nasueb, S. (2021). Review report: COVID-19 outbreak's effects on the world economy and society, including Thailand. International Health Policy Program, Department of Disease Control. https://ddc.moph.go.th/uploads/publish/117

pdf (in Thai).

Nation Group. (2021, October 8). COVID-19 emergency increasing the risk of depression and suicide among children.

https://www.bangkokbiznews.com/social/964684 (in Thai).

Park, J. H., & Kang, S. W. (2022). College life adjustment, life stress, career barriers, and career decision-making self-efficacy of college students who have experienced COVID-19 in South Korea. Healthcare, 10(705), 1-11. https://doi.org/10.3390/healthcare10040705

Phochak, S. (2021, October 20). The stress rates. Department of Mental Health. https://www.dmh.go.th/news/view.asp?id=24 12 (in Thai).

Phonrakdee, K. (2022). Stress and stress management in online learning during the COVID-19 pandemic among the music education program students in faculty of education, Burapha University. Journal of Educational Measurement, 39(105). (in Thai).

Ramkhamhaeng University. (n.d.). Vision and mission. Retrieved December 13, 2023, from https://www.ru.ac.th/th/AboutUs/page?view=Vision (in Thai).

Ran, L., Wang, W., Ai, M., Kong, Y., Chen, J., & Kuang, L. (2020). Psychological resilience, depression, anxiety, and somatization symptoms in response to COVID-19: A study of the general population in China at the peak of

its epidemic. Social Science & Medicine, 262(2020), 1-6.

Stevens, J. P. (1992). Applied multivariate statistics for the social sciences. Lawrence Erlbaum Associates.

Tahara, M., Mashizume, Y., & Takahashi, K. (2021). Mental health crisis and stress coping among healthcare college students momentarily displaced from their campus community because of COVID-19 restrictions in Japan. International Journal of environmental Research and Public Health, 18(7245), 1-12. https://doi.org/10.3390/ijerph18147245

Thairath. (2021, February 24). COVID-19 has had the greatest impact on the mental health of young people aged 18-24 years. https://www.thairath.co.th/news/foreign/2038404 (in Thai).

Thinsandee, T., & Khunaprom, T. (2021). Educational disparities in epidemic situations of Infectious diseases, COVID-19. Ratanabuth Journal, 3(2), 63-68. (in Thai).

Thongliamnak, P. (2021, January 4). Exploring the impacts following COVID-19: A significant turning moment in global education. Thaipublica. https://thaipublica.org/2021/01/exploring-the-effects-of-covid-19-the-turningpoint-of-world-education/ (in Thai).

Unicef. (2021, October 8). The department of Mental Health and UNICEF note that COVID-19 Thai children's and teens' mental health continues to worsen as a result. https://www.unicef.org/thailand/th/pressreleases/ยูนิเซฟและกรมสุขภาพจิตชี้โควิด-19 (in Thai).

World Health Organization. (2023, March 28). Coronavirus disease. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019/question-and-answers-hub/q-adetail/coronavirus-disease-covid-19