อิทธิพลของการรับรู้ตราบาปและความรอบรู้ทางสุขภาพจิตที่มีต่อเจตคติต่อการแสวงหาความช่วยเหลือจากนักวิชาชีพทางด้านจิตวิทยา

Main Article Content

เอื้ออนุช ถนอมวงษ์​

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ตราบาป ความรอบรู้ทางสุขภาพจิตและเจตคติต่อการแสวงหาความช่วยเหลือจากนักวิชาชีพทางด้านจิตวิทยา และ 2) เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของการรับรู้ตราบาปและความรอบรู้ทางสุขภาพจิตที่มีต่อเจตคติต่อการแสวงหาความช่วยเหลือจากนักวิชาชีพทางจิตวิทยาของนิสิตระดับปริญญาตรี วัสดุและวิธีการ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างคือ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จำนวน 520 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ มาตรวัดการรับรู้ตราบาป มาตรวัดความรอบรู้ทางสุขภาพจิต และมาตรวัดเจตคติในการแสวงหาความช่วยเหลือจากนักวิชาชีพทางด้านจิตวิทยา สถิติที่ใช้คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอน ผลการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า 1) นิสิตมีการรับรู้ตราบาปทั้งสามด้านอยู่ในระดับเล็กน้อย มีความรอบรู้ทางสุขภาพจิตและเจตคติในการแสวงหาความจากนักวิชาชีพทางด้านจิตวิทยาอยู่ในระดับปานกลาง และ 2) การรับรู้ตราบาปจากบุคคลรอบข้าง (β = .14) การรับรู้ตราบาปจากสังคม (β = .23) และการรับรู้ตราบาปในตนเอง (β = .33) สามารถร่วมกันพยากรณ์เจตคติในการแสวงหาความช่วยเหลือจากนักวิชาชีพทางด้านจิตวิทยาได้ร้อยละ 31.4 (R2 = .31) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 สรุป หากมีการรับรู้ตราบาปเพิ่มขึ้นทั้งสามด้าน มีแนวโน้มที่นิสิตจะมีการแสวงหาความช่วยเหลือทางจิตวิทยาเพิ่มขึ้น

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Arin, N. (2015). Factors affecting the intention for seeking professional psychological help among university students. Journal of Behavioral Science, 16(1), 82-101.

Cheng, H. L., Wang, C., McDermott, R. C., Kridel, M., & Rislin, J. L. (2018). Self-stigma, mental health literacy, and attitudes toward seeking psychological help. Journal of Counseling & Development, 96(1), 64-74.

Corrigan, P. W., Morris, S. B., Michaels, P. J., Rafacz, J. D., & Rüsch, N. (2012). Challenging the public stigma of mental illness: A meta-analysis of outcome studies. Psychiatric services, 63(10), 963-973.

Henriques, G. (2018, November 18,). The College Student Mental Health Crisis (Update) What's behind the rise in reported problems? Psychologytoday. https://www.psychologytoday.com/intl/blog/theory-knowledge/201811/the-college-student-mental-health-crisis-update.

Kasetsart University. (2020, November19). Kasetsart University: Number of Students Academic. Kasetsart University.https://www.ku.ac.th/en/statistical-data/view/Kasetsart-University-Number-of-Students-Academic.

Department of Mental Health. (2016). Prevalence of mental disorders and mental health problems: Results from Thai national mental health survey 2013.Thailand. Bureau of Mental Health Service Administration, Department of Mental Health, Ministry of Health. https://dmh.moph.go.th/ebook/dl.asp?id=382.

Komiya, N., Good, G. E., & Sherrod, N. B. (2000). Emotional openness as a predictor of college students' attitudes toward seeking psychological help. Journal of Counseling Psychology, 47(1), 138-143. https://doi.org/10.1037/0022-0167.47.1.138

Ludwikowski, W., Vogel, D., & Armstrong, P. I. (2009). Attitudes toward career counseling: The role of public and self-stigma. Journal of Counseling Psychology, 56(3), 408.

Menon, V., Sarkar, S., & Kumar, S. (2017). A cross-sectional analysis of barriers to healthcare seeking among medical students across training period. Journal of Mental Health and Human Behaviour, 22(2), 97.

Ontongtim, S., Laojeerunkun, P., Pojpanitpong, S., & Dongtib, C. (2017). The adjustment of the first year undergraduate students of higher education in statutes within Muang district in Chiang Rai province. Apheit Journal, 23(1), 18-25.

Polnarat, S., Kamkaew, P., Danboonchant, D., Pukhamsuk, T., & Suriyakhup, W. (2021). A guideline for the community mental health clinic development using folk wisdom under Lanna medical context. Journal of MCU Nakhondhat, 8(5), 162-176.

Poonyakanok, T. (2010). A model of professional help seeking intentions; The mediating role of perceived stigma and attitudes toward help seeking. [Unpublished master’s thesis]. Chulalongkorn University.

Prasitrattasin, S. (1995). Research methodology of social sciences. National Institute of Development Administration.

Ruangdejsiripong, N. (2016). Relationships among stress, stigma, attitudes toward psychological help seeking and midlife crisis in working age persons. [Unpublished master’s thesis]. Chulalongkorn University.

Sittironnarit, G., Sripen, R., & Phattharayuttawat, S. (2021). Psychometric properties of the Thai mental health literacy scale in sixth-year medical students. Siriraj Medical Journal, 74(2), 100-107. https://doi.org/10.33192/Smj.2022.13

Srisatidnarakul, B. (2020). Effect size, power analysis, optimal sample size calculations using G* Power software. Chulalongkorn University Press. (in Thai).

Suksompong, S., Losatiankij, P., Kaewyot, K., Chutha, W., & Udomittipong, D. (2016). The Thai national mental health survey 2013: Access to mental health services of people in Bangkok. Journal of Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry, 10(1), 40-51.

Tuliao, A. P., & Holyoak, D. (2020). Psychometric properties of the perceived stigma towards substance users scale: Factor structure, internal consistency, and associations with help-seeking variables. The American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 46(2), 158-166.

Vogel, D. L., Wade, N. G., & Haake, S. (2006). Measuring the self-stigma associated with seeking psychological help. Journal of Counseling Psychology, 53(3), 325.

Vogel, D. L., Wade, N. G., & Haake, S. (2007). Vogel, D. L., Wade, N. G., & Hackler, A. H. (2007). Perceived public stigma and the willingness to seek counseling: The mediating roles of self-stigma and attitudes toward counseling. Journal of counseling psychology, 54(1), 40.

Winter, R. I., Patel, R., & Norman, R. I. (2017). A qualitative exploration of the help-seeking behaviors of students who experience psychological distress around assessment at medical school. Academic Psychiatry, 41(4), 477-485.