ผลของการให้การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างสุนทรียแห่งตนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านซา จังหวัดตรัง

Main Article Content

แจ่มจรัส คงพล
สุขอรุณ วงษ์ทิม
จิระสุข สุขสวัสดิ์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เปรียบเทียบสุนทรียะแห่งตนของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนและหลังการให้การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ และ 2) เปรียบเทียบสุนทรียะแห่งตนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการให้การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการกับนักเรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รับกิจกรรมการเรียนตามปกติ วัสดุและวิธีการ กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนบ้านซา จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2563 จำนวน 18 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 9 คนเท่ากัน โดยการสุ่มอย่างง่าย กลุ่มทดลองได้รับการให้การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ จำนวน 8 ครั้ง ครั้งละ 60 - 90 นาที กลุ่มควบคุมได้รับกิจกรรมการเรียนตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) โปรแกรมการให้การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างสุนทรียะแห่งตน และ (2) แบบวัดสุนทรียะแห่งตนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ที่มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .84 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การทดสอบวิลคอกซัน และการทดสอบแมนวิทนีย์ ผลการศึกษา พบว่า (1) ภายหลังการให้การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ นักเรียนกลุ่มทดลองมีสุนทรียะแห่งตนสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (2) ภายหลังการให้การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการนักเรียนกลุ่มทดลองมีสุนทรียะแห่งตนหลังการทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รับกิจกรรมการเรียนตามปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุป การให้การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการสามารถเสริมสร้างสุนทรียะแห่งตนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ให้เพิ่มสูงขึ้น

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Chaiareeleard, J. (2015). The effects of empathic group counseling on altruism of grade 6 students [Unpublished master’s thesis]. Burapha University. (in Thai).

Chaiyasingh, T., & Chaiyapan, G. (2015). The effect of group counseling to develop life skill of adolescent in Rajaprajanugroh 50 Khon Kaen province. Journal of Education Khon Kaen University, 38(1), 54-61. (in Thai).

Chan, Y. K. (22 August 2016). Why do you need to be thankful for yourself and how to do it?. Nerdy Creator. https://www.nerdycreator.com/blog/self-appreciation-meaning/

Corey, G. (2014). Theory and practice of group counseling. (9th ed.). Cengage Learning.

Department of Mental Health. (2018). Report of patients receiving psychiatric service.

https://www.dmh.go.th/report/datacenter/hdc/reds.asp

Falco, L. D. (2011). Why Group ? The Importance of Group Counseling in Schools. School Counseling Research & Practice, 3(2), 17-21.

Harinpolsiti, B., Srisawat, P., & Voracharoensri, S. (2018). The enhancement of positive psychology capital of vocational students through rational emotive behavior group counseling. Journal of industrial education, Faculty of Education, Srinakharinwirot University. 12(1), 54-73. (in Thai).

Kaewkangwan, S. (2006). Developmental psychology of all ages. (9th ed.).Thammasat University. (in Thai)

Khamin, S. (2015). The effects of a self-esteem program of primary school students with attention-deficit /hyperactive disorder in Kasetsart University Laboratory School Center for Educational Research and Development. Kasetsart Educational Review, 30(3), 1-15. (in Thai).

Komkam, W., & Kaewchinda, M. (2015). The effects of rational emotive behavior group counseling on enhancement of emotional quotient of Prathomsuksa 6 students. Journal of Technical Education Rajamangala University of Technology Thanyaburi. 3(1), 122-142. (in Thai).

Limsuwan, N., Piyawatkul, N., & Arunpongpaisal, S. (2007). Satir model. Journal of the Psychiatric Association of Thailand, 52(1), 1-7. (in Thai).

Mingkwan, D. (2017). Reality group counseling to enhance self-appreciation of elementary students [Unpublished master’s thesis]. Srinakharinwirot University. (in Thai).

Nelson, N. C., & Calaba, J. L. (2003). The power of appreciation: The key to a vibrant life. Beyond Words Publishing, Inc.

Robbins, M. (2007). Focus on the good stuff: The power of appreciation. Jossey-bass.

Sariwat, L. (2017) Theories and techniques of counseling. (1st ed.). O.S. Printing House. (in Thai).

Seligman, M. E. P. (2002). Authentic happiness: Using the new positive psychology to realize your potential for lasting fulfillment. Free Press.

Senewong, W. (2018). The effects of the behavioral group counseling on self-discipline of upper elementary students [Unpublished master’s thesis]. Burapha University. (in Thai).

Srichaliaw, T., Jomhongbhibhat, B., & Gumjudpai, S. (2017). Life skills development for Prathomsuksa 4-6 students using participatory action research. Journal of Graduate Studies Valaya Alongkron Rajabhat University, 11(2), 61-74. (in Thai).

Suttineam, K. (2018). The development of positive psychological capital of teacher students through group counseling. The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health, 32(1), 17-32. (in Thai).

Trotzer, J. P. (1999). The counselor and the group: Integrating theory, training, and practice. (3nd ed.). Taylor & Francis Group.

Uakingpet, D. (2020). Needs assessment for life skills development guideline for primary school students at ithidham School Sakon Nakhon Rajabhat University [Unpublished master’s Thesis]. Sakon Nakhon Rajabhat University. (in Thai)

Usavapetchakul, J., Kirdpitak P., & Malakul Na Ayudhaya, P. (2015). The enhancement of positive strengths of adolescent students through integrative group counseling intervention. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 16(3), 79-86. (in Thai).