ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของ NEO-Personality Inventory-3 ฉบับภาษาไทย: กรณีศึกษานำร่อง

Main Article Content

จารุวรรณ สกุลคู
บุรชัย อัศวทวีบุญ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อแปลและตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ NEO Personality Inventory-3 (NEO-PI-3) ฉบับภาษาไทยด้วยการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญและการทดสอบซ้ำ


วัสดุและวิธีการ ผู้วิจัยทำการแปลแบบทดสอบพร้อมทำการแปลย้อนกลับข้อคำถามจำนวน 37 ข้อโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ 4 คน หลังจากนั้นได้ส่งให้บริษัท Psychological Assessment Resources (PAR) ที่ถือลิขสิทธิ์ทำการประเมินผลการแปล ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับปรุงข้อคำถามตามคำแนะนำ จนกระทั่งผลการแปลย้อนกลับได้รับการอนุมัติ ก่อนนำมาทำการหาค่าความเชื่อมั่นด้วยการทดสอบซ้ำกับผู้ที่ชำนาญสองภาษาจำนวน 35 คน เพื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ได้จากการทดสอบข้ามภาษาจากการทดสอบซ้ำ


ผลการศึกษา จากผู้ตอบแบบทดสอบที่ชำนาญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและทำครบทั้งสองครั้ง พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในกรณีวัดซ้ำข้ามภาษาที่ในองค์ประกอบย่อย (facet scale) จำนวน 26 องค์ประกอบ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ มีเพียงองค์ประกอบย่อย O6: Values A2: Straightforwardness A4: Compliance และ A6: Tender-Mindedness ที่ไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ


สรุป โดยรวมค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบส่วนใหญ่มีความสอดคล้องในกันในระดับปานกลางถึงสูง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการแปลมีคุณภาพสามารถนำไปใช้ได้แต่อาจจะมีข้อจำกัดบางประการเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมที่ควรระมัดระวังในบางองค์ประกอบย่อย

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Costa, Jr, P. T., & McCrae, R. R. (1985). Concurrent validation after 20 years: Implications of personality stability for its assessment. In J. N. Butcher & C. D.Spielberger (Eds.), Advances in Personality Assessment (Vol. 4, pp.31-54). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Costa, Jr, P. T., & McCrae, R. R. (1992). Revised NEO personality inventory (NEO-PI-R) and NEO five-factor inventory (NEO-FFI): Professional manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources, Inc.

Costa, Jr, P. T., & McCrae, R. R. (2005). A five-factor model perspective on personality disorders. In S. Strack (Ed.), Handbook of personology and psychopathology (pp. 257-270). John Wiley & Sons Inc.

Goldberg, L. R. (1 9 9 0 ) . An alternative “Description of personality”: The bigfive structure. Journal of Personality and Social Psychology, 59, 1216-1229.

Hertzog, M. A. (2008). Considerations in determining sample size for pilot studies. Research in Nursing & Health, 31, 180-191.

Le Corff, Y., & Busque-Carrier, M. (2016). Structural validity of the NEO personality inventory 3 (NEO-PI-3) in a French-Canadian sample. International Journal of Arts and Sciences. 9(3) : 449-460.

McCrae, R. R. (2002). NEO-PI-R data from 3 6 cultures: Further intercultural comparisons. In R. R. McCrae & J. Alik. (Eds.), The five-factor model of personality across cultures. NY: Kluwer Academic.

McCrae, R. R., & Allik, J. (2002). Introduction: The five-factor model of personality across cultures. Library of Congress, New York: Kluwer Academic.

McCrae, R. R. & Costa, Jr, P. T. (1997) Personality trait structure as a human universal. American Psychologist, 52(5), 509-516.

McCrae R. R, Costa, Jr, P. T., & Martin T. A. (2 0 0 5 ) . The NEO-PI-3 : A more readable revised NEO personality inventory. Journal of Personality Assessment, 84, 261-270.

McCrae, R. R., & Costa, Jr, P. T. (2010). NEO inventories for the NEO personality inventory-3 (NEO-PI-3 ) , NEO fivefactor inventory-3 (NEO-FFI-3), NEO personality inventory-revised (NEO PI-R): professional manual Lutz, FL: PAR.

McCrae, R. R., Terracciano, A., & 79 members of the Personality Profiles of CulturesProject. (2005). Personality profiles of cultures: Aggregate personality traits. Journal of Personality and Social Psychology, 89, 407-425.

McCrae, R. R., Zonderman, A. B., Costa, Jr, P. T., Bond, M. H., & Paunonen, S. V. (1996). Evaluating replicability of factors in the Revised NEO personality inventory: Confirmatory factor analysis versus procrustes rotation. Journal of Personality and Social Psychology, 70(3), 552-566.

Shock, N. W., Greulich, R. C., Andres, R., Arenberg, D., Costa, Jr, P. T.,Lakatta, E. G. & Tobin,J. D. (1984). Normal human aging: The baltimore longitudinal study of aging. U.S. Department of Health and Human Services. NIH Publication No. 84-2450.