กลุ่มจิตบำบัดในเด็กและวัยรุ่นที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

Main Article Content

ดาราวรรณ นิลคำ

บทคัดย่อ

ความบกพร่องทางการเรียนรู้ (specific learning disorder) เป็นความผิดปกติทางระบบประสาทและพัฒนาการ (neurodevelopmental disorders) อันส่งผลต่อความสามารถในการเรียนอันได้แก่ การอ่าน การเขียนสะกดคำ และการคำนวณ นอกจากจะส่งผลต่อการเรียนแล้ว เด็กและวัยรุ่นที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้อาจประสบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต เช่น ความภาคภูมิใจในตัวเองต่ำ ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการใช้กลุ่มจิตบำบัดเพื่อช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่นที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยการนำเสนอประกอบไปด้วย การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความบกพร่องทางการเรียนรู้ และการเสนอกรอบแนวคิดและตัวอย่างการใช้กลุ่มจิตบำบัดเพื่อช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่นที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

Article Details

บท
บทความฟื้นฟูวิชาการ

References

ชาญวิทย์ พรนภดล. (2558). โรคการเรียนรู้บกพร่อง.ใน นันทวัช สิทธิรักษ์ และคณะ (บ.ก.),
นันทวัชสิทธิรักษ์, (บรรณาธิการ) (2558). จิตเวชศาสตร์ศิริราช DSM-5 (พิมพ์ครั้งที่ 2). (น. 507-516). กรุงเทพฯ: ประยูรสาส์นไทยการพิมพ์.
ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ. (2551). จิตวิทยาคลินิกเบื้องต้น. เชียงใหม่: ภาควิชาจิตวิทยาคณะ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ดลฤดี บุรกสิกร. (ม.ป.ป.). จิตวิทยาพัฒนาการ. เชียงใหม่: ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ดารณี ศักดิศิริผล. (2556). การศึกษาภาวะสมาธิสั้นในเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในเขตกรุงเทพมหานคร. (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
ทวีศักดิ สิริรัตน์เรขา. จิตบำบัดแบบกลุ่ม ในเด็กที่ประสบภัยพิบัติ. 2554; สืบค้น วันที่/เดือน/ปี จาก http://www.happyhomeclinic.com/disaster01group4psychotrauma.htm
เทิดพงศ์ ทองศรีราช. (ม.ป.ป.) Learning disorder (ความบกพร่องในการเรียนรู้).สงขลา: ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ปราโมทย์ เชาวน์ศิลป์ และรณชัย คงสกนธ์. (2542). กลุ่มจิตบำบัดสำหรับคนไข้ใน. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลสหประชาพาณิชย์.
วินัดดา ปิยะศิลป์ . สุธาทิพย์ วังตาล. (2558). ความบกพร่องทางการเรียนรู้และโรคที่พบร่วม. สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย, 60 (4),/287-296.
วินัดดา ปิยะศิลป์ . (ม.ป.ป). Specific Learning Disorder (SLD). สืบค้น 8 ตุลาคม 2562, จาก http://www.snmri.go.th/snmri/download/train/disability/disability6.pdf.
Faye Mishna & Barbara Muska. (2004). I’m Not the Only One!” Group Therapy with Older Children and Adolescents Who Have Learning Disabilities. International
Journal of Group Psychotherapy, 54 (4), 455-475. Yalom, I., & Leszcz, M. (2005). The Theory and Practice of Group Psychotherapy (5th ed.). New Yorks: Basic Books.