Developing Guidelines for Promoting Physical Activity for Employees Nakhon Pathom Rajabhat University

Main Article Content

Oraya Butaum
Theeranan Tanphanich

Abstract

The objective of this research was to develop guidelines to promote physical activities for employees of Nakhon Pathom Rajabhat University. This was mixed method research. The target audience is divided into 3 groups.  The first target group is 5 executives, the second target group is 288 employees of Nakhon Pathom Rajabhat University, and the third target group is 7 physical activity promotion specialists. The instrument used in this research was a Semi-structured Interview, and a rating scale with IOC 0.80 - 1.00 that was approved by 5 experts.


The results of this research found that; The development of guidelines for promoting physical activities for employees of Nakhon Pathom Rajabhat University has a total of 7 aspects, 16 items; 1) planning to promote physical activity, (3 items); 2) organizing to promote physical activity, (2 items); 3) staffing to promote physical activity, (3 items); 4) directing to promote physical activity, (2 items); 5) coordinating to promote physical activity, (2 items); 6) reporting to promote physical activity, (1 item); and 7) budgeting to promote physical activity, (3 items), The development of guidelines for promoting physical activities for employees of Nakhon Pathom Rajabhat University can be used to promote physical activities for employees of Nakhon Pathom Rajabhat University.

Article Details

Section
Research Articles

References

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข. (2560). แผนแม่บทการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. 2561 - 2573). สืบค้นเมื่อ 19 มกราคม 2565, สืบค้นจาก https://dopah.anamai.moph.go.th/th/activity-plan/185662.

กิติพงษ์ ขัติยะ. (2563). ปัญหาและความต้องการกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 8(1), 72-89.

กุณภาณัฏฐ์ สุวรรณนุรักษ์. (2563). รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพองค์การ กรณีศึกษา: สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร. สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2565, สืบค้นจาก https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/download/248282/167145/871534.

เกษวลี สังขทิพย์. (2556). การปรับโครงสร้างองค์กรที่มีผลต่อการปฏิบัติงานการเงินและการบัญชีขององค์กรอิสระ. สืบค้นเมื่อ 19 มกราคม 2565, สืบค้นจากhttp://www.repository.rmutt.ac.th/handle/123456789/2015.

จิรัชยา ตุงเครือคำ. (2561). สื่อสารอย่างไร ?? : ให้เกิดความเข้าใจในองค์กร. สืบค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2564, สืบค้น จาก https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MTExMTU2.

จิราภรณ์ ขันทอง. (2560). รูปแบบการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเอกชน. สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2565, สืบค้นจาก https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/download/242568/164532/836176.

จุฬาลักษณ์ จันทร์หอม. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อกิจกรรมทางกายของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงในอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง. สืบค้นเมื่อ 2 ตุลาคม 2564, สืบค้นจาก https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tstj/article/view/234766.

ชาติชาย คงเพ็ชรดิษฐ์. (2559). การบริหารการเปลี่ยนแปลง: บทบาทของภาวะผู้นาและการสื่อสารในองค์การ. สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2565, สืบค้นจาก https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/56868.

ดนิตา วิภาวิน สุภาภรณ์ พรหมฤาษี เกรียงไกร โพธิ์มณี และรัชฎาพร บุญเรือง. (2564). การพัฒนาประสิทธิภาพการสรรหาพนักงานบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, 3(3), 315-324.

ธารินทร์ ก้านเหลือง นภพร ทัศนัยนา ประวิทย์ ทองไชย และสันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ. (2564). รูปแบบการจัดการตามแนวประชารัฐเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับผู้สูงอายุในชุมชน. วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, 47(1), 27-39.

นิภาภัทร ปรากฏผล. (2564). รูปแบบกระบวนการใช้กลยุทธ์ในองค์กรให้สำเร็จ. วารสารมหาจุฬาวิชาการ, 8(2), 315-324.

ปฐมาภรณ์ โมกไธสง. (2557). ปัจจัยการบริหารจัดการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษในเขตอำ เภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยี อีสเทิร์น, 11(2), 62-65.

ประสิทธิ์ กมลพรมงคล ยุวดี รอดจากภัย บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ และอนามัย เทศกะทึก. (2560). แนวทางการจัดการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับพนักงานในสถานประกอบการ. สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2565, สืบค้นจาก https://li01.tci-thaijo.org/index.php/PRRJScitech/view/75019.

เพ็ญพรรณ บางอร. (2562). แนวทางการบริหารจัดการระบบบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน. สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2565, สืบค้นจาก http://www.cmruir.cmru.ac.th/bitstream/123456789/2166/1/ A3_2562.

ภานุพันธ์ ลาภรัตนทอง. (2563). รูปแบบการจัดการกิจกรรมทางกาย สำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล. สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน 2565, สืบค้นจาก http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/bitstream/123456789/3375/3/59031180.

ภาวินี ชุมใจ. (2565). รูปแบบการบริหารจัดการศูนย0กีฬาในมหาวิทยาลัย. วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, 48(2), 28-41.

ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์. (2561). สภาพปัญหาการจัดการกิจกรรมทางกายของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ. สืบค้นเมื่อ 10 กันยาน 2565, สืบค้นจาก https://he01.tci-thaijo.org/index.php/scnet/article/download/156698/113697/427349.

มณเฑียร ทองนพคุณ. (2559). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมทางกายของคนวัยทำงานในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง. สืบค้นเมื่อ 11 กรกฏาคม 2564, สืบค้นจาก http://digital_collect. lib.buu.ac.th/dcms/files/52920019.

มหาวิทยาลัยมหิดล. (2563). โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย ปี 2555-2563. สืบค้นเมื่อ 11 มิถุนายน 2564, สืบค้นจากhttps://dopah.anamai. moph.go.th/โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทยปี 2555-2563.

มาณพ เสียมไหม. (2564). การบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมงานอาชีพสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4. สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2565, สืบค้นจาก https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSBA/article/download/251460/173008/931019.

วัชรพงษ์ พนิตธำรง. (2564). การบริหารการประชาสัมพันธ์ในงานตำรวจ. สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2565, สืบค้นจาก https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/254834.

วิไลลักษณ์ วงค์ชัย. (2561). อิทธิพลของการบริหารงบประมาณที่มีต่อประสิทธิผลการดาเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย. สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2565, สืบค้นจาก https://so04.tci-thaijo.org/index.php/social_crru/article/view/157427.

เอกสิษฐ์ หาแก้ว. (2563). รูปแบบการจัดการโปรแกรมกิจกรรมทางกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุ. สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2565, สืบค้นจาก http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/bitstream/123456789/4054/3/60031738.

Bridges, F. J. and L. L. Roquemore. (2004). Management for Athletic Sports: Theory and Practice Paperback. Retrieved from https://pdfpremiumfree.com/downloads/ managing-major-sports-events-theory-and-practice-by.

Gulick, L. H. (2005). Notes on the Theory of Organization. Retrieved from http://paissues.blogspot.com/2011/10/notes-on-theory-of-organization-luther.html.

Krejcie, R. M. (1970). Determining Sample Sizes for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30(1), 607-610.

World Health Organization. (2010). Global Recommendationson Physical Activity for Health. Retrieved from http://www.who.int/ncds/prevention/physical-activity/en/.