ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  คุณาอภิสิทธิ์

บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พราม  อินพรม

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์

กองบรรณาธิการ

1. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ศาสตราจารย์ ดร.ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ศาสตราจารย์ ดร.สาลี่ สุภาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. ศาสตราจารย์ ดร.เจริญ กระบวนรัตน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
6. ศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สรายุทธพิทักษ์
7. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ตั้งสัจจะพจน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา สุคนธทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ศุภวิบูลย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ