การบริหารการประชาสัมพันธ์ในงานตำรวจ

Main Article Content

วัชรพงษ์ พนิตธำรง

บทคัดย่อ

         การบริหารการประชาสัมพันธ์มีความสำคัญกับหน่วยงานรัฐทุกแห่งรวมถึงภารกิจของตำรวจ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกระบวนการการติดต่อสื่อสาร  ซึ่งตำรวจจะอยู่ในฐานะผู้ส่งสาร โดยตำรวจทุกหน่วยงานต้องมีฐานะเป็นผู้ส่งสารให้กับประชาชน เนื้อหาที่ตำรวจจะสื่อไปยังกลุ่มเป้าหมายต้องมีความถูกต้องและครบถ้วนในกระบวนการการสื่อสารต้องอาศัยสื่อหรือช่องทางที่มีความเหมาะสมทั้งสื่อประเภทเก่าและสื่อใหม่อีกด้วย ทั้งนี้การประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิผลในงานตำรวจก็คือกลุ่มผู้รับสารเป้าหมายได้รับข่าวสารและข้อมูลที่ตรงความคาดหวังของงานตำรวจซึ่งในปัจจุบันการประชาสัมพันธ์เชิงรุกถือเป็นสิ่งที่ตำรวจต้องให้ความสำคัญอีกด้วย     

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

ธนวุฒิ นัยโกวิท. (2561). หลักการวางแผนโครงการประชาสัมพันธ์: แนวคิดและแนวทางปฏิบัติ. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

ธเนศ เกษศิลป์. (2017). การประเมินผลการประชาสัมพันธ์โครงการสถานีตำรวจล้ำสมัยบูรณาการกระบวน ยุติธรรมรองรับประชาคมอาเซียน. Journal of Criminology and Forensic Science, 3(2), 11-27.

รุ่งนภา พิตรปรีชา. (2560). พลังแห่งการประชาสัมพันธ์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Beshears, M. L. (2017). Effectiveness of police social media use. American Journal of Criminal Justice, 42(3), 489-501.

Brazhenskaya, N. E., & Chernobrodov, E. R. (2019). Mass Media as one of the Main Mechanisms of Forming a Police Officer Image. Psychopedagogy in Law Enforcement, 24(3), 78.

Broom, G. M., & Sha, B. L. (2013). Cutlip and Center’s effective public relations. 11th edition. New Jersey: Prentice-Hall.

Cutlip, S. M. (2013). The unseen power: Public relations: A history. Routledge.

Cutlip, S. M., & Center, A. H. (1978). Effective Public Relations, Eaglewood.

Dhanda, S. (2015). Police-public Relations in India. Journal of Global Research & Analysis, 4, 114.

Graziano, L. M., & Gauthier, J. F. (2018). Media consumption and perceptions of police legitimacy. Policing: An International Journal.

Jafari, A., & Bagalizadeh, P. (2018). the Role of Mass Media in Building People's Trust in the Police. Society Culture Media, 6(25), 115-140.

Kent, M. L., & Li, C. (2020). Toward a normative social media theory for public relations. Public Relations Review, 46(1), 101857.

Koper, C. S., Lum, C., Wu, X., & Fritz, N. (2020). Proactive policing in the United States: a national survey. Policing: An International Journal.

Seitel, F. P. (2020). Practice of public relations. 14th edition. Pearson Education.

Theaker, A. (2020). The public relations handbook. 6th edition. Routledge.