Journal of Health, Physical Education and Recreation
โดย สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย
(Thai Association for Health, Physical Education and Recreation: TAHPER)

_____________________________________________________________________________________________________

ชื่อวารสาร (Journal title)

ชื่อวารสาร Thai Journal of Health, Physical Education and Recreation

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ JHPER
Abbreviation name J Health PhyEd Rec

ISSN xxxx-xxxx

กำหนดออกวารสาร (Publication frequency)

Thai Journal of Health, Physical Education and Recreation จะเผยแพร่บทความวิจัย จำนวน 3 ฉบับ ต่อปี และแต่ละฉบับจำนวนบทความไม่น้อยกว่า 15 เรื่อง (ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป) โดยมีกำหนดการเผยแพร่ดังนี้

ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน   (No. 1: January-April)

ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม -สิงหาคม   (No. 2: May- August)

ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน-ธันวาคม   (No. 3: September-December)

หมายเหตุ ประเภทของการ Peer-review จะเป็นแบบ Double ฺBlinded และมีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความในสาขาที่เกี่ยวข้อง 3 ท่าน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre)

วัตถุประสงค์วารสาร

 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ผลงานวิจัย ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในทางวิชาการ ด้านสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ ตลอดจนสหวิทยาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาพ
 2. เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาด้านสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการตลอดจนสหวิทยาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาพ ของคณาจารย์ และ นักวิชาการ สถาบันต่าง ๆ
 3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิต นักศึกษาสถาบันต่าง ๆ ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 4. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบของวารสารวิชาการ

ประเภทเรื่องตีพิมพ์

 1. บทความวิชาการทางสุขศึกษา พลศึกษา นันทนาการและสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. รายงานและบทความวิจัยทางสุขศึกษา พลศึกษา นันทนาการ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. บทความที่แปลจากวารสารและเอกสารทางสุขศึกษา พลศึกษา นันทนาการและสาขาที่เกี่ยวข้อง (ส่งมาพร้อมเอกสารเดิม)
 4. เรื่องที่น่าสนใจอื่น ๆ

การเตรียมเรื่อง

 1. ประเภทบทความวิชาการ (Academic article)
  • เขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษพิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟเวิร์ด (Micorsoft Word) บนกระดาษขนาด A4 ระยะขอบจะตั้งค่าขอบบน (Top) ขอบล่าง (Bottom) ขอบซ้าย (Left) และขอบขวา (Right) 1 นิ้ว หรือ 2.54 เซนติเมตร เท่ากันทุกด้าน ตามรูปแบบต้นฉบับ (Template)วารสารฯ ใช้แบบอักษร TH Sarabun PSK
  • (ตามรูปแบบต้นฉบับ (Journal template) วารสารฯ ที่ให้ดาวน์โหลด) แบบเว้นช่อง 1 บรรทัด (single-spacing)
  • ชื่อผู้เขียนและคณะ พร้อมทั้งระบุสถาบันหรือสถานที่ทำงาน และ email ของเจ้าของบทความ (Corresponding author)
 2. ประเภทรายงานหรือบทความวิจัย (Research article)
  • ใช้รูปแบบเดียวกับประเภทบทความวิชาการ ดังกล่าวแล้ว ความยาว 10-11 (หรืออนุโลมให้ไม่เกิน 12) หน้า โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ ชื่อเรื่องงานวิจัยและบทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ), บทนำหรือคำนำ (Introduction), วัตถุประสงค์ของงานวิจัย (Objective), วิธีการดำเนินงานวิจัย (Methodology), ผลการวิจัยหรือผลการทดลอง (Result), บทวิจารณ์หรืออภิปรายผลการวิจัย (Discussion), สรุปผลการวิจัย (Conclussion), ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป (Suggestion), และเอกสารอ้างอิง (Reference) ที่เป็นหนังสือหรืองานวิจัยต้องไม่เกิน 10 ปี  (เฉพาะที่มีอยู่ในเรื่อง และ การเขียนเอกสารอ้างอิง ให้ใช้แบบ APA ค่าตีพิมพ์บทความในวารสาร Journal of Health, Physical Education and Recreation

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และแบบอนุญาตการตีพิมพ์ Thai Journal of Health, Physical Education and Recreation

อัตราค่าตีพิมพ์

ค่าตีพิมพ์บทความในวารสาร Thai Journal of Health, Physical Education and Recreation บทความละ 3,000 บาท (เมื่อเข้าสู่กระบวนการ Review)

ขั้นตอนการชำระเงิน

(1) ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มขอส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ ฯ
(ดาวน์โหลด [.docx] | ดาวน์โหลด [.pdf])

(2) ส่งหลักฐานแบบฟอร์มขอส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ฯ และ หลักฐานการโอนเงิน มาที่ E-mail: [email protected] และ [email protected] ระบุชื่อเรื่องว่า "หลักฐานการโอนเงินเพื่อตีพิมพ์บทความ ของ  (ชื่อผู้ส่งตีพิมพ์บทความ)  "

ดาวน์โหลด รูปแบบต้นฉบับวารสารฯ (Journal template)

ในการจัดรูปแบบบทความสำหรับตีพิมพ์ใน Thai Journal of Health, Physical Education and Recreation เช่น รูปแบบอักษร ขนาดตัวอักษร การจัดระยะขอบ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุในเอกสารนี้โดยเคร่งครัด บทความของท่านอาจถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ หากมีการจัดรูปแบบไม่ถูกต้องตามวารสารกำหนด หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อฝ่ายจัดพิมพ์

 1. รูปแบบต้นฉบับวารสารฯ ประเภท บทความวิชาการ (Academic article)
  (ดาวน์โหลด [.docx] | ดาวน์โหลด [.pdf])
 2. รูปแบบต้นฉบับวารสารฯ ประเภท รายงานหรือบทความวิจัย (Research article)
  (ดาวน์โหลด [.docx] | ดาวน์โหลด [.pdf])
 3. แบบอักษร TH Sarabun PSK (ดาวน์โหลด)