สภาพการประกอบกิจกรรมทางกายของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี The Status of Physical Activity Phetchaburi Rajabhat University’s Personnel

Main Article Content

สิทธิชัย เพิ่มสิน

Abstract

บทคัดย่อ


            การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการประกอบกิจกรรมทางกายของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรสายวิชาการจำนวน 200 คน โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 1)  ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายของบุคลากร 2) ด้านการประกอบกิจกรรมทางกายของบุคลากร ซึ่งมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่านพิจารณา โดยใช้วิธีการของ Rovinelli และ Hambleton  หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ความเชื่อมั่น ด้วยวิธีการของ Cronbach ได้ค่าเท่ากับ 0.92 ทำเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม จำนวน 200 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามคืนทั้งหมด 140 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 70  แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยการหาค่าร้อยละ และฐานนิยม


            ผลการวิจัยพบว่า 1) บุคลากรใช้ชีวิตแบบเนือยนิ่ง วันละ 2-3 ชั่วโมง ต่อวัน โดยกิจกรรมที่ทำคือดูโทรทัศน์ และเล่นคอมพิวเตอร์และการเล่นมือถือ 2) บุคลากรส่วนใหญ่ประกอบกิจทางกายด้วยการทำงานบ้าน เป็นประจำ 1-2 ชั่วโมง ด้วยการ กวาดบ้าน ซักผ้า ถูบ้าน 3) บุคลากรใช้การเดิน 5 วัน /สัปดาห์ อย่างน้อย 10 นาที เป็นประจำ 4)  บุคลากรส่วนใหญ่ประกอบกิจกรรมทางกายโดยกิจกรรมกีฬา กีฬาแบดมินตัน ว่ายน้ำ และวิ่ง 5) บุคลากรส่วนใหญ่ประกอบกิจกรรมทางกายเป็นประจำเลือกกิจกรรม        ทางกายที่มีการเคลื่อนไหวทุกส่วนของร่างกาย และเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้เป็นบ้างครั้ง และใช้ระยะเวลา 30- 60 นาที ต่อการทำกิจกรรมทางกายในแต่ละครั้ง 6) บุคลากรใช้การประกอบกิจกรรมทางกายเพื่อรักษาสภาพของร่างกายให้แข็งแรง ทำให้ร่างกายกระฉับกระเฉง มีความสนุกผ่อนคลายการความตึงเครียดจากการทำงาน และยังได้พบปะเพื่อนใหม่ ๆ


คำสำคัญ :  การประกอบกิจกรรมทางกาย บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  


Abstract   


            The physical activities of staff at Phetchaburi Rajabhat University. The sample group was 200 academic staff.  The 2 part questionnaires were created by the researcher. The first part was the physical activity participation of the sample group. Another one was physical activity. The questionnaires were verified the accuracy by three experts using Rovinelli and Hambleton method. As Correlation coefficient value was testified by the Cronbach method and it was equal to 0.92. Research data collection was conducted by sending 200 questionnaires to the sample group. Thus 140 ones returned that it was about 70 percent. Then the data were analyzed for mean and mode.       


            The results found that the academic staff lived a sedentary life for 2-3 hours a day. The activities they performed were watching television, playing computer and mobile. Most of the academic staff worked on their physical activities by regularly doing housework about 1-2 hours per day by sweeping the house, washing clothes, and rubbing the house. The academic staff walked routinely five days per week for at least 10 minutes. Most of the academic staff had physical activity especially playing sports example playing badminton, swimming, and running.  Most of the academic staff had participated in the physical activity regularly and choosing the physical activity with all parts of body movement. Besides, they sometimes attended the activities organized by the university. They spent 30-60 minutes each time doing the physical activity. Finally, the academic staff had the physical activity for staying healthy, vigorous, funny, releasing the stress, and meeting new friends.


Keywords:  Physical Activity, Phetchaburi Rajabhat University’s Academic Staffs 

Article Details

Section
Research Articles