การสร้างเครื่องมือวัดพลังการเตะในกีฬามวยไทย The Construction of Power Kick Test for Thai Boxing

Main Article Content

สิทธิชัย ผิวเหลือง

Abstract

บทคัดย่อ


            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครื่องมือวัดพลังการเตะในกีฬามวยไทย ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นนักกีฬามวยไทย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ที่กำลังศึกษาอยู่ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 5 จำนวน 20 คน เครื่องมือวัดพลังการเตะในกีฬามวยไทย ผ่านการตรวจคุณภาพเครื่องมือ 2 ด้านคือ 1) หาความเที่ยงตรงเฉพาะหน้า โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน  2) หาความเชื่อถือได้ โดยการทดสอบซ้ำ การวิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient)


            ผลการวิจัยพบว่าเครื่องมือวัดพลังการเตะในกีฬามวยไทย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเที่ยงตรงเฉพาะหน้า เท่ากับ 1.0 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ความน่าเชื่อถือได้  จากการทดสอบซ้ำ เท่ากับ 0.787 ซึ่งอยู่ในระดับยอมรับ 


            สรุปได้ว่า เครื่องมือวัดพลังการเตะในกีฬามวย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้วัดพลังการเตะในกีฬามวยไทย


คำสำคัญ : การสร้างเครื่องมือ พลังการเตะ


Abstract


            This research aims to construct power kick test for Thai Boxing. Population used in this research were 20 boxing athletes who were studying in 1 to 5 at Kasetsart University. The power kick test for Thai Boxing were detected the quality by two methods. The face validity of the power kick test were approved by 5 experts and the test-retest method was applied to determine the reliability.  The data were analyzed by Pearson Product Moment Correlation Coefficient.    


            The results showed that the face validity of the power kick test for Thai Boxing was 1.0 which was a excellence (1.0) and the reliability of the power kick test for Thai Boxing was 0.787 which was accepted.


Keywords: The Construction, Power Kick


 

Article Details

Section
Research Articles