ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการการออกกำลังกาย ของผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน

Main Article Content

ยอดฟ้า มีมานาน

Abstract

งานวิจัย ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน  มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน  2) ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน  และ 3) เปรียบเทียบระดับสภาพปัญหากับความต้องการการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน  กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน 400 คน  เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test)


            ผลการวิจัย พบว่า


  1. สภาพปัญหาความต้องการการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านบุคลากรให้บริการในการออกกำลังกาย เป็นอันดับแรก ด้านอุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกาย ด้านอาคารสถานที่ในการออกกำลังกาย ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการออกกำลังกาย และด้านการให้บริการในการออกกำลังกาย ตามลำดับ

  2. ความต้องการการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านอาคารสถานที่ในการออกกำลังกาย อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านอุปกรณ์ในการออกกำลังกาย ด้านบุคลากรให้บริการในการออกกำลังกาย ด้านการให้บริการในการออกกำลังกาย ด้านช่วงเวลาในการออกกำลังกาย ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการออกกำลังกาย และความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง ตามลำดับ
    1. ผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน มีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาในการออกกำลังกาย มากกว่า ความต้องการการออกกำลังกายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

                ดังนั้น จากผลการวิจัย พบว่า หน่วยงานผู้รับผิดชอบอาคารสถานที่ใช้ในการออกกำลังกาย และหน่วยงานที่ดูแลผู้สูงอายุ ควรให้ความสำคัญในการแก้ไขสภาพปัญหาและความต้องการการออกกำลังกายของผู้สูงอายุให้ได้มากที่สุด เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาพให้กับผู้สูงอายุในชุมชนต่อไปArticle Details

Section
Research Articles