Confirmatory Factor Analysis of Creative Leadership of Administrators in the Royal Award Schools

Authors

  • Teerapong Nunsaphan Program in Educational Administration, Faculty of Education, Roi Et Rajabhat University
  • Wichit Khummantakhun Roi Et Rajabhat University
  • Pattarawan Kamploe Roi Et Rajabhat University

Keywords:

Confirmatory factor analysis, Creative leadership, The Royal Award School

Abstract

The objectives of this research were 1) to study factors of creative leadership of administrators in the royal award school, and 2) to examine the consensus of factors model of creative leadership administrator in the royal award school with empirical data.  Data were collected from 440 samples comprising school administrators and teachers in 29 schools, which received the royal award.  The research instrument used to collect the data was a creative leadership questionnaire of the school administrator whit 0.98 reliability. The statistics used were mean ( ), standard deviation (S.D.), coefficient of distribution (C.V.). The research results were as follows:

  1) The factors of creative leadership administrators in the royal award school consist of 5 factors (latent variable) and 17 observed variables which sorted by factor loading include flexibility, creative problem solving, creativity, imagination, and vision.

  2) The results from the test regarding the consistency of the model of confirmatory factor analysis of creative leadership administrators in the royal award school with empirical data indicate that the model of creative leadership administrators in the royal award school is consistent with the empirical data,
with Chi-Square = 68.18, df = 62, x2/df = 1.10, p = 0.27, GFI = 0.98, AGFI = 0.95 and RMSEA = 0.02.

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2561). รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.

จารินี สิกุลจ้อย. (2557). ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อบรรยากาศ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

จุฑามาส ซุ่มห้วน. (2562). ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.

ธีระ รุญเจริญ. (2554). กลยุทธ์การพัฒนาความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

นงลักษณ์ วิรัชชัย. (2542). โมเดลลสิเรล: สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บุญชม ศรีสะอาด และสุริทอง ศรีสะอาด. (2552). พื้นฐานการวิจัยการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 5). กาฬสินธุ์: ประสานการพิมพ์.

พัฒนวงศ์ ดอกไม้. (2560). อิทธิพลของภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26. วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. สุโขทัย: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2555). ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ภรณ์ทิพย์ ปั้นก้อง. (2559). ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3. วิทยานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.

มณฑาทิพย์ เสยยงคะ. (2556). การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

ยงยุทธ ไชยชนะ. (2563). การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด,14(2), 165-175.

รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม. (2560). การวิจัยทางการศึกษา (Educational Research). มหาสารคาม: อภิชาติการพิมพ์.

วัฒนา ปะกิคา. (2560). การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียน. ดุษฎีนิพนธ์ การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ศศิรดา แพงไทย. (2562). รูปแบบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2. วารสารมหาจฬุานาครทรรศน์, 6(7), 3,304-3,308.

สใบแพร สัพโส. (2562). การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา. สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.

สุภาพ ฤทธิ์บำรุง. (2556). ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30. วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

สุขพัชรา ซิ้มเจริญ. (2556). โครงสร้างองค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้นิเทศภายในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ดุษฎีนิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2555). จะปฏิรูปการศึกษาให้เกิดผลจริงได้อย่างไร รายงานเรื่องภาวะการศึกษาไทย ปี 2552-2553. กรุงเทพฯ: สำนักงานวิจัยและพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ.

สำนักทดสอบทางการศึกษา. (2561). คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ: สำนักทดสอบทางการศึกษา.

อมรรัตน์ งามบ้านผือ. (2560). ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยม ศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา. วิทยานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.

Kaminker, J. P. (2011). The Leadership Factor. London. United Kingdom: Collier Macmillan.

Likert, R. (1976). New way and Managing Conflict. NewYork: McGraw-Hill.

Parker, J. P. and Begnaud, L. G. (2004). Developing Creative Leadership. New Hampshire: ortsmouth.

Sousa, D. (2003). The Leadership brain: How to lead today's schools more effectively. Thousand Oaks: Sage.

Stoll, L. and Temperley, J. (2009). Creative leadership theme. Journal of Management in Education, 23(1), 12-18.

Ubben, G. C., Hughes, L. W. and Norris, C. J. (2010). The Principal: Creative Leadership for Excellence in Schools (7th ed.). Boston: Pearson.

Zaccaro, S. J. and D. Banks. (2004). Leader Visioning and Adaptability: Bridging the Gap Between Research and Practice on Developing the Ability to Manage Change. Human Resource Management, 43(4), 367-380.

Downloads

Published

2023-04-29

How to Cite

Nunsaphan, T. ., Khummantakhun, W., & Kamploe, P. (2023). Confirmatory Factor Analysis of Creative Leadership of Administrators in the Royal Award Schools. Journal of Roi Et Rajabhat University, 17(1), 3–16. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/reru/article/view/253370

Issue

Section

Research Articles