Factors Affecting Purchasing Decision for Melon in Roi - Et Province

  • รัชนิดา ไสยรส Lecturer Special of Political Science and Public Administration ,Master of Public Administration (Public and Private Management) Rajabhat Maha Sarakham University
Keywords: factors, purchasing decision, melon

Abstract

This research aimed to 1) study factors affecting purchasing decision for melon, 2) study level of purchasing decision for melon and 3) study relationship between factors affecting purchasing and purchasing decision for melon in Roi-Et province. Samples were 342 customers who purchased melons from KANIKA farm, distributing shop at BANSUAN restaurant and Roi-Et Robinson department store. The instrument used to collect data for this study was a questionnaire. Statistics applied for data analysis were frequency, mean, percentage and standard deviation. The hypothesis was analyzed by Pearson-moment correlation, and multiple linear regression analysis (Enter method). The results were as follows; 1) The level of factors affecting purchasing decision for melon in Roi-Et province, as a whole was at the highest level. And, when investigating each aspect, there were 7 factors affecting the level of purchasing decision in the area of study in descending order of the degree as follows: packaging, merchandise house brand, product quality, prices, services, places or channels of distribution, and the physical characteristics of the products. But, only product promotion aspect was at a high level. 2) The level of purchasing decision for melon in Roi-Et province, as a whole was at the high level. When investigating each aspect, there was solely post- purchase behavior factor rated at the highest. There were 4 aspects at a high level in descending order of the degree as follows: information searching, desire to purchase awareness, alternative evaluation and purchase decision. 3) The relationship between factors affecting purchasing decision for melon in Roi-Et province, as a whole was at a medium level (.534). 4) All factors could explain factors affecting purchasing decision for melon in the area of study with statistically calculated and revealed at 42.50 percent with R2 = .425, Adjusted R2 = .411 and the value of F = 30.730 with the statistical significance level at .05 5) Recommendations were as follows; should have attractive packaging of the products, should have lower price of products and should have clean and convenient stores.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กุลชลี ไชยนันตา. (2539). กระบวนการตัดสินใจ. กรุงเทพฯ: ประยูรวงศ์.

ชิโนรส เปลี่ยนเกิด. (2555). กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารทะเลแปรรูปของผู้บริโภคในตลาดต้นลำไย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

ณัฐพงษ์ วงษ์มา. (2559). ตำราประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีไม้ผลเศรษฐกิจ . สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.

ทรงวุฒิ เทียนเจริญ. (2555). พฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อผักไฮโดรโปรนิกส์ในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในพื้นที่ เขตปทุมวันและเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ทิพวรรณ บุญช่วย. (2556). พฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อมังคุดสดของผู้บริโภคจังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

นิตยา ก๊วยศิริกุล. (2553). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้า “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ของลูกค้าในจังหวัดเพชรบุรี. วิทยานิพนธ์ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. เพชรบุรี: มหาวิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

นิพนธ์ ไชยมงคล. (2550). แตงหอม. สืบค้นเมื่อ 25 เมษายน 2560, จาก http://puechkaset.com.

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. (2552). การบริหารตลาดยุคใหม่ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2552. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.

ร้านกรรณิกา ฟาร์ม. (2560). สถิติการจำหน่ายเดือนมกราคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2560. ร้อยเอ็ด: กรรณิกา ฟาร์ม. สำเนา

สมเกียรติ ว่องเกียรติคุณ. (2555). ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สิริภักตร์ ศิริโท และอาทิตยา กิจประเสริฐ. (2557). การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการที่ส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจ ซื้ออาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง ตราสินค้า อีซี่โก เขตกรุงเทพมหานคร. วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานครปริทัศน์, 4(1)3, 37-40.

อดุลย์ จาตุรงคกุล. (2550). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

อัมพวรรณ์ ชัยวรกุล. (2555). ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อผักปลอดพิษโครงการหลวง ของผู้จัดจำหน่ายและผู้บริโภคในเขตพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอศรีราชา และเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.

อิงอร อินทรเผือก. (2555). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติการเลือกซื้อผักปลอดสารเคมีของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

Kotler, Philip. (1997). Marketing Management : Analysis, Planning, Implement, and Control (9th ed).Prentice-Hall, Inc.,

Plunkett, W.R., and Attner, R.F. (1994). Introduction to management. New York: Wadsworth.

Yamane Taro. (1973). Statistics; An Introductory Analysis. New York: Harper & Row Publishers .
Published
2019-08-30
How to Cite
ไสยรสร. (2019). Factors Affecting Purchasing Decision for Melon in Roi - Et Province. Journal of Roi Et Rajabhat University, 13(2), 75-86. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/reru/article/view/213063
Section
Research Articles