The Development of a Training Program to Enhance Leadership in the 21st Century for Student Council

  • ศุภชัย สุการะกิจ Master student discipline Research and Evaluation Faculty of Education Rajabhat Maha sarakham University
  • ไพศาล วรคำ Faculty of Education Rajabhat Maha sarakham University
  • อัจฉริยา พรมท้าว Faculty of Education Rajabhat Maha sarakham University
Keywords: The Training Program, Leadership Skills in the 21st Century, The Student Council

Abstract

The purposes of this study were to 1) study guidelines to strengthen leadership in the 21st century for the student council, 2) develop training programs to strengthen leadership in the 21st century for the student council, 3) study results of using the training programs to strengthen leadership in the 21st century for the student council and 4) evaluate the satisfaction of using the training programs to strengthen leadership in the 21st century for the student council. The target group included 40 students of the student council at Dindamwangchaiwittaya school in 2018 academy year. Samples were selected by using purposive sampling. Research tools included a training program, a skills observation form and a satisfaction evaluation form. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, and t-test (One Group Pretest Posttest Design). Results of the research were as follows:  The purposes of this study were to 1) study guidelines to strengthen leadership in the 21st century for the student council, 2) develop training programs to strengthen leadership in the 21st century for the student council, 3) study results of using the training programs to strengthen leadership in the 21st century for the student council and 4) evaluate the satisfaction of using the training programs to strengthen leadership in the 21st century for the student council. The target group included 40 students of the student council at Dindamwangchaiwittaya school in 2018 academy year. Samples were selected by using purposive sampling. Research tools included a training program, a skills observation form and a satisfaction evaluation form. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, and t-test (One Group Pretest Posttest Design). Results of the research were as follows:   1) The important guidelines to strengthen the leadership were skills development about knowledge and ability to work, responsibility in work and human relations in work. 2) The effectiveness of training programs to strengthen the leadership in the century Council 21 for students, as 84.62 / 90.67. 3) Leadership of student council committees who attended leadership skills in the 21st century training, after the training had leadership higher than before attending the training with statistical significance at .05 level. And 4) Satisfaction to the training program of student council committees who attended the training to enhance leadership in the 21st century in overall were at the highest level (gif.latex?\bar{X} = 4.67, S.D. = 0.12).

Downloads

Download data is not yet available.

References

กนกอร สมปราชญ์. (2550). ภาวะผู้นำ : แนวคิด ทฤษฎีและการพัฒนา. ขอนแก่น: ภาควิชาการบริหารศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

กวี วงศ์พุฒ. (2535). ภาวะผู้นำ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.

กิรตินันท์ จันทร์ประไพ. (2555). ความหมายของจิตอาสา. สืบค้นเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2561, จาก https://freedommusa.blogspot.com

จิราพร อมรไชย. (2553). การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาภาวะผู้นำของนักบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่นสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น. ดุษฎีนิพนธ์ การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ตวัญจ์ลักษณ์ พวงนิล. (2555). โปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. สืบค้นเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2561, จาก https://newtdc.thailis.or.th/docview.aspx?tdcid=246470

พรนพ พุกะพันธ์. (2544). ภาวะผู้นำและแรงจูงใจ. กรุงเทพฯ: จามจุรีย์ โปรดักท์.

ยงยุทธ เกษสาคร. (2549). ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม. กรุงเทพฯ: วี.เจ.พริ้นติ้ง.

ไพศาล วรคำ. (2559). การวิจัยทางการศึกษา. มหาสารคาม: ตักสิลาการพิมพ์.

ไพศาล ศรีสำราญ. (2549). ประเมินผลการอบรม การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (พัฒนานักวิจัยระดับโรงเรียน)โดยใช้รูปแบบ
ของเคิร์กแพทริก (Kirkpatrick). สกลนคร: ศูนย์วิจัยและประเมินผลการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1.

ชาญชัย อาจินสมาจาร. (2550). ภาวะผู้นำในองค์การ. กรุงเทพฯ: ปัญญาชน.

วิโรจน์ ชัยรัตน. (2557). การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น, 7(1), 10-27.

วิลาพัณย์ อุรบุญนวชาติ. (2549). การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมตามแนวทางไตรสิกขาเพื่อเสริมสร้างความวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. สืบค้นเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2561, จาก https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7919

สุภัชชา พันเลิศพาณิชย์ เจ้าหน้าที่มาตรฐานการศึกษา มจร.ห้องเรียนวัดพระแก้ว เชียงราย. การพัฒนาภาวะผู้นําตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. สืบค้นเมื่อ 31 สิงหาคม 2560, จาก https://www.gotoknow.org/posts/573158

สุวิทย์ ยอดสละ. (2549). การพัฒนาตามโปรแกรมภาวะผู้เชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา. สืบค้นเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2561, จาก https://www.saengtham.ac.th/journal/download/academic/academic_v10_no1.pdf

รังสรรค์ ประเสริฐศรี. (2544). ภาวะผู้นำ. กรุงเทพฯ: ธนธัชการพิมพ์.

รัตนะ บัวสนธ์. (2552). วิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รุจโรจน์ แก้วอุไร. 2545. การพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายใยแมงมุม. วิทยานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ.

องอาจ นัยพัฒน์. (2551). แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองและสถิติวิเคราะห์: แนวคิดพื้นฐาน และวิธีการ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อุ่นตา นพคุณ. (2546). กรอบแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมอย่างมีส่วนร่วมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน. กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ์.

David, K. B. (2503). ทฤษฎีการสื่อสาร. สืบค้นเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2561, จาก www.baanjomyut.com/library/communication_theory/03_2.html

Watson, E. (2550). ภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ตามการรับรู้ของผู้นำในภาคเอกชนของประเทศแคนาดา. สืบค้นเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2561, จาก https://sunzil.lib. hku.hk/ ER/detail/hkul/3756850
Published
2019-04-29
How to Cite
สุการะกิจศ., วรคำไ., & พรมท้าวอ. (2019). The Development of a Training Program to Enhance Leadership in the 21st Century for Student Council. Journal of Roi Et Rajabhat University, 13(1), 89-98. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/reru/article/view/185990
Section
Research Articles