Training Strategies Affecting Performance Efficiency among Operation Officers in Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Roi Et Province

  • ดุจเดือน ปัญโยวัฒน์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  • ภัทริยา พรหมราษฎร์ Faculty of Business Administration and Accountancy, Roi Et Rajabhat University
Keywords: Training strategy, Performance efficiency, Operation officers

Abstract

This research aims to 1) study training strategies and performance efficiency of operation officers of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives Roi Et Province, 2) compare the performance efficiency of operation officers classified by personal data and 3) study the effects of training strategies on the performance efficiency of the operation officers. The data were collected by using questionnaires from 360 samples. The data were analyzed by descriptive statistics, independent t-test, one way ANOVA, correlation coefficients and multiple regression analyses. The result found that the training strategies of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Roi Et Province was high level. The performance efficiency of operation officers was high level. The comparison of performance efficiency of operation officers classified by personal data found that the term of gender, educational level and position were not different in performance efficiency. In contrast, age and experience were different in performance efficiency. Training strategies and performance efficiency had positive relation at high level. Three aspects of training strategies; knowledge sharing, learning by operation officers’ needs and the partnership of educational institutions, affected the performance efficiency. The most affecting to performance efficiency was knowledge sharing.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กุญณภัส สกุลพัดสอน. (2555). การศึกษาประสิทธิภาพการฝึกอบรมของเคเอฟซี. วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.

เกศวรางค์ ยิ่งยง, ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ และสุคนธ์ เครือน้ำคำ. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบัญชี
ของเจ้าหน้าที่กองคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคาย. วารสารบัณฑิตศึกษา :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 10(1), 30-40.

จิตติมา อัครธิติพงศ์. (2556). เอกสารประกอบการสอน วิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

จันทร์จจิรา เหลาราช และสมาน ลอยฟ้า. (2558). การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ.
วารสารอินฟอร์เมชั่น, 22(1), 1-10.

ชูศรี วงศ์รัตนะ. (2553). เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 12). นนทบุรี: ไทยเนรมิตกิจ อินเตอร์ โปรเกรสซีพ.

บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร. (2561). แผนงานระยะ 5 ปี (ปีบัญชี 2560-2564) และแผนงานประจำปีบัญชี
2560. สืบค้นเมื่อ 25 กรกฎาคม 2561, จาก https://www.baac.or.th

ยงยุทธ เกษสาคร. (2544). เทคนิคการฝกอบรมและการประชุม. กรุงเทพฯ: เอส แอนด์ จี กราฟฟิค.

รจนพรรณ อมรรุจิโรจน์. (2551). การวัดประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน IT สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยวิธี
Date Envelopment Analysis. การค้นคว้าอิสระ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

วารุณี อัศวโภคิณ. (2554). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ดุษฎีนิพนธ์ การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.

สหชาติ ไชยรา. (2544). การพัฒนาบุคลากรของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลําภู.
การค้นคว้าอิสระ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

สัมมนา สีหมุ่ย. (2553). การศึกษาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์. นครราชสีมา:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

สมคิด บางโม. (2551). เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: วิทยพัฒนา.

สมจิตร์ สุวรักษ์. (2554). การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน. วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

สมใจ ลักษณะ. (2549). การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: เพิ่มทรัพย์การพิมพ์.

สมใจ ลักษณะ. (2552). การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.


สหชาติ ไชยรา. (2544). การพัฒนาบุคลากรของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดอำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู.
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม.

อำนาจ วัดจินดา. (2560). กลยุทธ์การฝึกอบรมสมัยใหม่. สืบค้นเมื่อ 20 เมษายน 2561,
จาก https://www.hrcenter.co.th/file/columns/hr_f_20170512_162126.pdf

Cook, A.L. (2008). Job Satisfaction and Job Perfornance is the Relationship Spurous.
Master’s. Thesis of Science in the Psychology, Texas: Texas A & M University.

Foxall, G.R. & Yani-de-Soriano, M.M. (2005). Situational influences on consumers, attitudes and behavivor. Journal of Business research, 58, 518-525.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis: A global
perspective. Upper Saddle River, NJ: Pearson.

Taro Y. (1973). Statistics: An Introductory Analysis(3rdEd). New York: Harper and Row Publications.
Published
2019-12-18
How to Cite
ปัญโยวัฒน์ด., & พรหมราษฎร์ภ. (2019). Training Strategies Affecting Performance Efficiency among Operation Officers in Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Roi Et Province. Journal of Roi Et Rajabhat University, 13(3), 55-67. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/reru/article/view/183178
Section
Research Articles