Tourism Resource Identity of Roi-Et Province Affecting The Tourists of Decision

  • ณัฐณิชา ใบเอี่ยม โรงเรียนเสลภูมิสามัคคี
  • มงคล เอกพันธ์ Lecturer, business administration, Department of business administration at Roi Et Rajabhat University
Keywords: Identity, Tourism Resources, Decided, Roi Et

Abstract

The research aims to examine 1) the identity of tourism resources in Roi – Et 2) the decision of tourists in Roi - Et Province 3) comparative the decision of tourists classified by personal factors which are gender age education level occupation and income 4) the relationship and effect of tourism resources identities and decision of tourists in Roi Et province. This research collecting data by questionnaires from 323 samples. Collected data was analyzed through descriptive statistics; frequency, percentage, mean, and standard deviation. The data was compared through t-test and F–Test with a one-way analysis of variance (ANOVA) and multiple regression analysis. The result showed 1) the tourists opinions towards tourism resources identities and decision of Roi - Et province were at a high level. 2) finding from the comparison showed that the subjects of different gender age education level and income resulted in different opinions on decision at a significant level of 0.01. 3) identity of tourism resource in Roi – Et correlated with decision of tourists attraction was positive influenced on decision at a significant level of 0.01. 4) The local product and tourists attraction was positive influenced on decision at a significant level of 0.01.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2560). การท่องเที่ยวประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. สืบค้นเมื่อวันที่ 20
มิถุนายน 2561, จาก : www.thai.tourismthailand.org/home

ชูศรี วงศ์รัตนะ. (2553). เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 12). นนทบุรี: ไทยเนรมิตกิจ อินเตอร์ โปรเกรสซีพ.

ธรรมภรณ์ จินดาประเสริฐ. (2556). ความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์ของทรัพยากรท่องเที่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

รพีพรรณ จันทับ. (2558). ปัจจัยด้านอัตลักษณ์ทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีผลต่อความสําเร็จในการจัดการ การท่องเที่ยว
หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง จังหวัดสุรินทร์. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

มงคล เอกพันธ์. (2560). อิทธิพลการรับรู้สื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, 11(1), 31-37.

พิชญาภา ชินคำและจุรีวัลย์ ภักดีวุฒิ. (2561). กลยุทธ์การจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกบริษัทประกันชีวิตของ
ตัวแทนประกันชีวิตในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, 12(1), 11-22.

ลินจง โพชารี. (2554). ปัจจัยด้านอัตลักษณ์ทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีผลต่อความสำเร็จในการจัดการ การท่องเที่ยวหมู่บ้านช้าง
บ้านตากลาง จังหวัดสุรินทร์. คณะการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2543). การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์. (2560). สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2561, จาก:
https://www.tourism.go.th/assets/portals/1/files/Domestics_DEC59.pdf

บุญชม ศรีสะอาด. (2554). การวิจัยเบื้องตน (พิมพครั้งที่ 9). กรงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

เบญจวรรณ สุพันอ่างทอง. (2555). การใช้อัตลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

มนัสสินิ บุญมีศรสีง่า. (2556). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อตลาดฉัตรศิลา
ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี.

ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์. (2548). การจัดการตลาดบริการ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แสงดาว.

ศลิษา ธีรานนท์ (2557). ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่มีผลต่อการตัดสินใจกลับมาท่องเที่ยวซํ้าในกรุงเทพมหานครของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ : กรณีศึกษาภายหลังการเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง พ.ศ. 2556-2557. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

อารีย์รัตน์ โนนสุวรรณ. (2555). ตำนานวีรบุรุษลาวกับการสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม. วิทยานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

Foxall, G.R. & Yani-de-Soriano, M.M.. (2005). Situational influences on consumers, attitudes and behavior. Journal of Business research, 58, 518-525.

Hair, J. F. Jr. Black, W. C., Babin, B. J. Anderson, R. E. and Tatham, R. L. (2006). Multivariate data
analysis (6th ed). New Jersey: Prentice Hall.
Published
2019-08-30
How to Cite
ใบเอี่ยมณ., & เอกพันธ์ม. (2019). Tourism Resource Identity of Roi-Et Province Affecting The Tourists of Decision. Journal of Roi Et Rajabhat University, 13(2), 64-74. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/reru/article/view/181125
Section
Research Articles