Learning management Buddhism subjects management of Jittapanya for secondary school (Grade 8) students

Authors

  • เอ็มอร ทองเหลือ

Keywords:

concept of contemplative as threefold training, Learning management, subjects management

Abstract

This research aims to 1) comparison of chievement 2) satisfaction with learning Buddhist
subject using the guideline of contemplative as threefold training. Samples total of 21 people were
the grade 8 students of room 2/1, academic year 2016, Pongsuwanwittaya Saimai School. The subjects
were selected by using Simple random sampling. Tools used to gather information comprises of the
Achievement test and questionnaire of the satisfaction. Statistics used to analysis data are mean score (X ),
standard deviation (S.D.), and t-test to test of statistical. Result of the study found that 1) the achievement
of learning Buddhist subject using guideline of contemplative as threefold training found that after study,
the achievement was higher than before study with statistical significant at 0.05 level 2) Satisfaction of study
on the management of Buddhist subject using guideline of contemplative as threefold training on the aspect
of activities in learning, teacher/learning atmosphere, behavior change of learner on moral and behavior
change of learners on social aspect was found in the highest level.

References

กรมวิชาการ. (2551). คู่มือการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การค้า
รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.

จารุพรรณ กุลดิลก (2549). จิตตปัญญาศึกษา. สืบค้นเมื่อ 14 มิถุนายน 2554, จาก htpp://www.jitwiwat.org.

จุมพล พูลภัทรชีวิน. (2553). “ความรู้และความเข้าใจพื้นฐาน,” วารสารครุศาสตร์. 3(1), 21-30.

เชษฐภูมิ วรรณไพศาล. (2552). บทความสะท้อนคิดการสอนโดยใช้แนวทางจิตตปัญญาศึกษา กระบวนการวิชา 057201
รายงานความก้าวหน้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเพิ่มขีดความสามารถสู่ความเป็นสถาบันพัฒนาบุคคลทางการศึกษา
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์. เชียงใหม่: คณะศึกษาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

โชติมาพร ไชยสิทธิ์. (2557). ทักษะแห่งทศตวรรษที่ 21: สอนอย่างไรให้เกิดผลกับผู้เรียน. รวมบทความทักษะแห่งศตวรรษที่
21, 21-26.

ทิศนา เขมมณี. (2551). การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. นนทบุรี: สานักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริม
วิชาการ

ธนา นิลชัยโกวิทย์และคณะ. (2550). โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้การอบรมและกระบวนการด้านจิตตปัญญาศึกษา.
กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์ธรรม), สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน).

ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2550) การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: วี อินเตอร์ พริ้น.

ธิป ศรีสกุลไชยรัก. (2553). แนวคิดทางจิตตปัญญา ศึกษาปัจจัยที่ทาให้เกิดจิตปัญญาวาส ในคู่มือจิตตปัญญาศึกษาเรื่องจิตต
ปัญญาศึกษา : ทฤษฏีการปฏิบัติ. เชียงใหม่: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ธีระ สลักเพชร. (2552). การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในสังคมไทย. กรุงเทพฯ: สานักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก.

เนาวนิจ ใจมั่น. (2551). พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาผู้เรียน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บัวครอง ชัยปราบ. (2553). การศึกษาผลสัมฤทธิ์การฝึกปฏิบัติสมาธิตามหลักอานาปานสติ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของ
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนชุมชนหน่องแม็ก. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา).
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

บุญชม ศรีสะอาด. (2543). การอ้างอิงประชากรเมื่อใช้เครื่องมือแบบมาตรส่วน ประมาณค่ากับกลุ่มตัวอย่าง. วารสารการ
วัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนมหาสารคาม, 3(1), 22-25.

ประเวศ วะสี. (2550). รายงานการวิจัยเรื่อง มหาวิทยาลัยกับจิตตปัญญาศึกษาและไตรยางศ์แห่งการศึกษา. กรุงเทพฯ:
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลและแผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ.

. (2549). การศึกษาสมบูรณ์แบบ: คือวงกลมที่คุ้มครองโลกถึงที่สุด. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์อุษาการพิมพ์.
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม. (2558). การวัดและประเมินผลการศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงเรียนผ่องสุวรรณ
วิทยา สายไหม.

พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต). (2551). คู่มือชีวิต. กรุงเทพฯ: บริษัทธนธัชการพิมพ์ จากัด.

สุนีย์ ผจญศิลป์. (2551). ผลการสอบแบบไตรสิกขาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ.
วิทยานิพนธ์ครุศาตรมหาบัณฑิต. นครสรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์.

สุพิชญา โคทวี. (2553). “จิตตปัญญาศึกษาทางเลือกใหม่การศึกษาไทย,” วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
8(2), 41-52.

สุรางค์ เพ็ชรกอง. (2557). วิธีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21. รวมบทความทักษะแห่งศตวรรษที่ 21, 27-33.

สุวรรณา ชีวพกฤษ์ และคณะ. (2550). รายงานดาเนินโครงการฉบับสมบูรณ์ โครงการศิลปะสร้างสรรค์ ดุลยภาพชีวิตภายใน.
นครปฐม: ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา, มหาวิทยาลัยมหิดล.

เสน่ห์ เสาวพันธ์. (2554). การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษา. ดุษฎีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(การบริหารจัดการศึกษา). มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

อรอนงค์ แจ่มผล. (2556). รายงานการวิจัยเรื่อง ผลของกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้ภายในตนของ
นักศึกษาที่เรียนรายวิชาจิตวิทยาสาหรับครู. กาแพงเพชร : คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.

Jossey. (2008). “Contemplative Education and Youth Development,” New Directions for Youth
Development. 2008(118), 101-105.
Mezirow. (2000). Learning to Think like and Adult. San Francisco: Jossey-Bass.

Downloads

Published

2017-12-31

How to Cite

ทองเหลือ เ. (2017). Learning management Buddhism subjects management of Jittapanya for secondary school (Grade 8) students. Journal of Roi Et Rajabhat University, 11(2), 109–117. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/reru/article/view/176348

Issue

Section

Research Articles