Quality of Work Life of Employees in Public Higher Education Institutions

  • นาวี อุดร สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  • วัลนิกา ฉลากบาง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  • วาโร เพ็งสวัสดิ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  • พรเทพ เสถียรนพเก้า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Keywords: Quality of Work Life, Employees, Public Higher Education Institutions

Abstract

Employees are the most important valuable human resource of an organization; therefore, developing and promoting the employees for their quality of working life performance is are important to support their morale and satisfaction in working. These have an effect on increasing efficiency and effectiveness of organization. There are eight components to promote the quality of working life of employees: adequate and fair income, progress in career path and job security, opportunity for skill developments, interpersonal relationship, good working environment and safety workplace, healthy work-life balance, social relevance and protection of individual rights. Thus, if high-level executive administrators in public higher education institutions realized those key components and then applying eight components for policy and planning in human resource management, these will finally have a good effect on the employees’ morale and dedication in working to achieve the organization’s goals.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กฤตยา อารยะศิริ. (2543). จิตวิทยาประยุกต์เพื่อองค์การ.กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์สถาบันราชภัฎจันทรเกษม.

กองสวัสดิการแรงงาน. (2547). คุณภาพชีวิตการทำงาน (Quality of Work Life). อนุสารแรงงาน, 11(4), 17-22.

เกษมสิษฐ์ แก้วเกียรติคุณ. (2551). สมดุลชีวิตการทำงาน. วารสารทรัพยากรมนุษย์, 4(1), 36-45.

แก้วตา ผู้พัฒนพงษ์. (2550). คุณภาพชีวิตการทำงานของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยไทย. ดุษฎีนิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

คำนาย อภิปรัชญาสกุล. (2557). การบริหารทรัพยากรบุคคล. กรุงเทพฯ: โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชชิ่ง.

จำเนียร จวงตระกูล. (2552). คุณภาพชีวิตในการทำงาน: Quality of Work Life. BLCI Quarterly, 16(1), 5-8.

ชัชวาลย์ ทัตศิวัช. (2553). คุณภาพชีวิตการทำงาน: องค์ประกอบหลักของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อความยั่งยืน ขององค์กร. วารสารรัฐสภาสาร, 58(3), 71-121.

ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี. (2553). การสื่อสารในองค์การ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. (2549). การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ในประมวลสาระชุดวิชาหน่วยที่ 14 (พิมพ์ครั้งที่ 6). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

______________(2551). พฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

ติน ปรัชญพฤทธิ์. (2550). สภาพแวดล้อมการบริหารกับการพัฒนาองค์การ ในเอกสารการสอนชุดหน่วยที่ 1-7. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ทองฟู ศิริวงศ์. (2553). การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Management (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ธัญญา ผลอนันต์. (2552). การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล: แนวทางสร้างความพึงพอใจแก่พนักงาน (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: อินโนกราฟฟิกส์.

เนตร์พัณณา ยาวิราช. (2550). การจัดการสำนักงาน (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ: เซ็นทรัลเอ็กซ์เพรส.

บรรยงค์ โตจินดา. (2546). การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์รวมสาส์น.

ประสิทธิ์ ทองอุ่น. (2542). พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: เธิร์ดเวฟเอ็ดดูเคชั่น. พิชิต เทพวรรณ์. (2555). A–Z เครื่องมือการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

พิรญาณ์ รัตน์น่วม. (2556). รายงานการวิจัยเรื่องระดับความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรและคุณภาพชีวิต ในการทำงานของบุคลากรสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ราชกิจจานุเบกษา. (2551). เล่ม 125 ตอนที่ 28 ก. 36-43. 5 กุมภาพันธ์ 2551. ราชกิจจานุเบกษา.

มาลินี ธนารุณ. (2550). วิกฤตเสถียรภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยในระบบราชการ (ของ มน.). สืบค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2559, จาก https://www.gotoknow.org/posts/80054

รักษพล พันธ์ชาติ. (2545). การวางแผนอาชีพงานและการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ. กรุงเทพฯ: ทีพีพริ้น.

รังสรรค์ ประเสริฐศรี. (2548). พฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร. วนิดา

วาดีเจริญ และคณะ. (2556). การจัดการทรัพยากรมนุษย์: จากแนวคิด ทฤษฎี สู่ภาคปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

วันทนา เนาว์วัน. (2548). การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม. พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

วิชัย โถสุวรรณจินดา. (2547). การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ: โพร์เพซ.

วิลาวรรณ รพีพิศาล. (2550). การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์วิจิตรหัตถกร.

สมคิด บางโม. (2542). องค์การและการจัดการ (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์.

สมใจ ลักษณะ. (2549). การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา. สร้อยตระกูล (ติวยานนท์)

อรรถมานะ. (2550). พฤติกรรมองค์การ: ทฤษฎีและการประยุกต์ (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

อุบลวรรณ สงกรานตานนท์. (2555). คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล. วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล.

Cappelli, P. (2007). Hiring and Keeping the Best People (ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร, แปล). กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท.

Cascio, W. F. (2003). Managing Human Resources: Productivity Quality of Work Life Profits. 6th ed. New York: McGraw-Hill.

Cummings, T.G., and Worley, C.G. (2005). Organizational development and change. 8th ed. Ohio: Thomson South-Western.

Dessler, G. (2000). Human resource management. 8th ed. New Jersey: Prentice-Hall.

Drafke, M. W., and Kossen, S. (2002). The Human Side of Organizations. 8th ed. New Jersey: Pearson Education.

Greenberg, J., and Baron, R. A. (2008). Behavior in Organizations. 9th ed. New Jersey: Prentice-Hall.

Huse, E. F., and Cummings, T. G. (1985). Organization Development and Change. St. Paul, MN: West Publishing.

Newstrom, J. W., and Davis, K. (1997). Organizational Behavior: Human Behavior at Work. 10th ed. New York: McGraw-Hill.

Sirgy, M. J. and others. (2001). A new measure of quality of work life (QWL) based on need satisfaction and spillover theories. Social indicators research, 55(3), 241-302.

Umstot, D. D. (1984). Understanding Organization Behavior. Minnesota: West Publishing.
Published
2018-06-01
How to Cite
อุดรน., ฉลากบางว., เพ็งสวัสดิ์ว., & เสถียรนพเก้าพ. (2018). Quality of Work Life of Employees in Public Higher Education Institutions. Journal of Roi Et Rajabhat University, 12(1), 216-225. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/reru/article/view/164926
Section
Academic Articles

Most read articles by the same author(s)