Strategic Organizational Cultures that Affect Organizational Success: A Case Study of Nissan Vehicle Dealers in Thailand.

  • คุณัญญา สัจจวีระกุล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  • การุณ พงศ์ศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
Keywords: Strategic organizational culture, organizational success, Nissan vehicle dealers in Thailand

Abstract

This research aimed to study and compare relationships and impacts of strategic organizational cultures and organizational success of Nissan vehicles dealers in Thailand. The population was Nissan vehicle dealers in Thailand. The samples were 144 dealers. This sample size was determined by W.G. Cochran’s formula. The research instrument was a constructed questionnaire. Collected data was analyzed through descriptive statistics; frequency, percentage, mean, and standard deviation. The data was compared through T-test and F–Test with a one-way analysis of variance (ANOVA). The impact and the relationship analysis was done with Pearson's correlation coefficient and multiple regression analysis. The results showed four types of strategic organizational cultures among the sample Nissan vehicle dealers in Thailand, which included clan culture, adaptability culture, bureaucratic culture, and achievement culture. As a whole, the strategic organizational cultures were practiced at the “high” level. As a separated aspect, the achievement culture was practiced most. In comparison, differences in registered capital, numbers of years operated, and locations yielded their organizational success differently. From the relationship analysis, it was found that strategic organizational cultures had positive relationships in a high level with organizational success. Regarding the impact analysis, it was revealed that the “adaptability culture” had the greatest positive relationship with organizational success. On the contrary, the “achievement cultures” showed no relationship with organizational success. This finding should be further focused on in next research.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ชลทิชา จันทร์คล้อย. (2558). อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้นำ คุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพัน ต่อองค์การของพนักงานกลุ่มธุรกิจค้าปลีก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร). วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ทิพย์ธิดา จินตานนท์. (2554). การริเริ่มด้วยตนเอง ความร่วมมือร่วมใจ ลักษณะผู้นำที่มีประสิทธิภาพและการรับรู้วัฒนธรรม องค์การของผู้บริหารระดับกลางในบริษัทโซเด็กโซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทโซเด็กโซ่ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด. วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ธานี นาคเกิด. (2555). การพัฒนาระบบการวัดผลการดำเนินงานด้วยหลักการวัดผลเชิงดุลยภาพ กรณีศึกษา โรงงาน ฉีดพลาสติก. วิทยานิพนธ์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. (2552). การจัดการเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ: วี.พริ้นท์.

นภดล ร่มโพธิ์ และคณะ. (2555). เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงานองค์กร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

นาฎพิมล คุณเผือก. (2555). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมกับวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน มัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา. วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

ผลิน ภู่เจริญ. (2560). วัฒนธรรมองค์การกับการจัดการเชิงกลยุทธ์. สืบค้นเมื่อ 16 กันยายน 2559, จาก https://info.muslimthaipost.com/main/index

ประพัฒน์ เชยชม. (2559). นิสสันเสริมทัพ รองรับวิสัยทัศน์ปี 2022. สืบค้นเมื่อ 16 กันยายน 2559, จาก https://www.nissan.co.th/news/new-advisor-of-asia

มัณฑนา อ่อนน้อม. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับความสุขในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.

พีรพล คุณแรง. (2558). การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานแบบดุลยภาพ (BSC) ของธุรกิจรถยนต์มือสองในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์. วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

รุ่งนภา ปฐมชัยอัมพร. (2556). อิทธิพลของการรับรู้การสนับสนุนจากองคกรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ของพนักงาน ตามแนวคิด (BSC). วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

วรรณกร รอบคอบ. (2560). วัฒนธรรมองค์การ. สืบค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2559, จาก https://sites.google.com/site/darunsitpattanarangsan/sara-na-ru

วชิระ พิมลเสถียร. (2554). การศึกษาวัฒนธรรมองค์การกับองค์การแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา บริษัทประกอบรถยนต์ แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง. วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.

วิไลพร กิตติสุขสันต์. (2555). การพัฒนาระบบการวัดผลการปฏิบัติงาน โดยอาศัยการวัดผลดุลยภาพ (BSC) กรณีศึกษา บริษัท สุขสันต์พลาสติก จำกัด (ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับบรรจุน้ำดื่ม). วิทยานิพนธ์ สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

ศิริรัตน์ ศรีไชย. (2558). รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรและปัจจัยแวดล้อมในงานที่ส่งผลต่อความพอใจในการทำงานของพนักงาน ในองค์กร กลุ่มบริษัทรักษาความปลอดภัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด.

สุพานี สฤษฎ์วานิช. (2552). พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่ : แนวคิดและทฤษฎี. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

อนิวัช แก้วจำนงค์. (2559). หลักการจัดการ (พิมพ์ครั้งที่ 2) ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพฯ: นาศิลป์ โฆษณา.

อนุพงษ์ อินฟ้าแสง. (2558). วัฒนธรรมองค์การ : ปัจจัยสู่ความสำเร็จ. เอกสารประกอบการสอนวิชาพฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธนบุรี.

Braun, Eduardo P. (2016). People First Leadership. New York: Mcgraw Hill Education.

Kaplan, R.S., & Norton, D.P. (2001). The Strategy-Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment. Boston, MA: Harvard Business School Press.

Richard L. Daft. (2004). Organization Theory and Design. 8th ed. Australia, Thomson: South-Westem.
Published
2018-06-01
How to Cite
สัจจวีระกุลค., & พงศ์ศาสตร์ก. (2018). Strategic Organizational Cultures that Affect Organizational Success: A Case Study of Nissan Vehicle Dealers in Thailand. Journal of Roi Et Rajabhat University, 12(1), 1-10. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/reru/article/view/164760
Section
Research Articles