A STUDY OF THE EFFICENCY OF PUBLIC OF SERVICES OF KHAO PHRA NGAM MUNICIPALITY LOP BURI PROVINCE

  • ตันติกร ทิพย์จุฑา หลักสูตรรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Keywords: The study of the efficiency, Public service, Khao Phra Ngam Municipality

Abstract

The objectives of this research study are to study the efficiency of public services in Khao Phra Ngam Municipality Lop Buri province and to study the point of development and guidelines for improving the efficiency of public services of Khao Phra Ngam Municipality Lop Buri Province by using quantitative research to conduct a study of 400 samples from 27,538 people in the Khao Phra Ngam Municipality by simple random sampling. and determine the sample size by using the finished table of Crazy and Morgan. Data were collected by questionnaires, and analyze the data with statistics, percentage, mean and standard deviation.
The results of the research showed that
1. The study of the efficiency of the public service of Khao Phra Ngam Municipality Lop Buri province found that the 4 aspects of service, namely, process of service provision channel of service, service personnel, and facilities In all aspects, it was at the highest level ( = 4.33)
2. Studying Important part for improvement and guidelines for improving the efficiency of public services of Khao Phra Ngam Municipality Lop Buri Province
There are 2 points to develop in 2 areas as follows :
1) Regarding the process of service provision, there are 2 items, which are service duration that is appropriate for activities / work conditions. Is at a high level ( = 4.18) and services are provided first-come first-serve fairly In the high level ( = 4.20) and 2) the facilities are the parking space that is comfortable and sufficient high level ( = 4.18)
And the development guidelines. 1) Regarding the process of service provision are the service duration should be improved to be quick and create satisfaction to the people who come to receive the service, and provide services according to the order of before-after fairly suitable for activities, work conditions in order to have the highest level of service efficiency, and 2) facilities The development approach is to provide additional parking spaces in order to be comfortable and sufficient for the staff and the people receiving the service.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น. (2563). องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. [Online] https://www.egov.go.th/th/government-agency/513/
ขจรศักดิ์ สุขเกษม. (2551). ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลหนองเบน. การศึกษาอิสระรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เจนจิรา ปักษา. (2552). ความพึงพอใจในการอํานวยความสะดวกและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา. การศึกษาอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ชาญวิทย์ ยิกุสังข์ .(2545). สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดชุมพร. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต : สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ติน ปรัชญาพฤทธิ์ และ ไกรยทุธ ธีรตยาคีนนัท.์ (2537). ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย.
ทิพาวดี เมฆสวรรค์. (2538). การส่งเสริมประสิทธิภาพในระบบราชการ. กรุงเทพฯ: สำนักงาน ก.พ.
ทิรัศม์ชญา พิพัฒน์เพ็ญ และคณะ. (2557). การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครสงขลา. รายงานการวิจัย : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เทศบาลตำบลเขาพระงาม. (2563). ข้อมูลทั่วไป. [Online] https://www.khaoprangam.go.th/history.php
ไททัศน์ มาลา และคณะ. (2560). ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการในเทศบาลเมืองลำสามแก้ว อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. สถาบันวิจัยและพัฒนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ไททัศน์ มาลา และคณะ. (2560). ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการในองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี. สถาบันวิจัยและพัฒนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ยุทธ ไกยวรรณ์. (2545). พื้นฐานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาสน์.
ยุวนุช กุลาตี. (2548). การปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานของผูตรวจประเมิน. กรุงเทพฯ: สํานักงานรับรองระบบคุณภาพวิศวกรรม สถานแหงประเทศไทยพระบรมราชูปถัมภ.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2531). พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2525. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.
วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. (2545). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครอง. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์วิญญูชน.
__________. (2538). สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์วิญญูชน.
ลิขิต ธีรเวคิน. (2553). การเมืองการปกครองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
วิชัย แหวนเพชร. (2555). มนุษย์สัมพันธ์ในการบริหารอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: ธรรกมลการพิมพ์.
วิเชียร เกตุสิงห์. (2538). การวิจัยเชิงปฏิบัติการ. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช.
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. (2550). รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ: กรุงเทพมหานคร.
Published
2020-06-30
Section
Research Articles