การศึกษาคุณภาพข้าวอินทรีย์เคลื่อนใบเตยแบบกึ่งสำเร็จรูป

Authors

  • มะลิ นาชัยสินธุ์ อาจารย์สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • ธนชัย พลเคน อาจารย์สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • สุมินทร์ญา ทีทา นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • กลยุทธ ดีจริง นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Keywords:

: Herbal instant rice Rehydration, Sensory evaluation

Abstract

The purpose of this research was to study qualities of Pandan Leaves
(PandanusamaryllifoliusRoxb.) instant rice on hot air drying. The drying parameters for investigation were
hot air drying temperature at 50, 60 and 80°C, air velocity at 1 m/s and the final moisture content of
product approximated 10 – 12% dry basis. The study qualities are color, rehydration, texture and sensory
evaluation.
The results showed that the drying temperatureinfluenced the reduce moisture content.The high
drying temperature could increase changes in color of herbal instant rice. The rehydration of herbal
instant rice used 6minutes.Additionally, the textures consisteaof hardness, adhesiveness, gumminess and
chewiness were decreased using higher the drying temperature. Sensory evaluation was highly satisfied in
drying condition at 50°C and the result was similar to cooked rice.

References

กล้าณรงค์ ศรีรอต และเกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ. (2543). เทคโนโลยีของแป้ง, พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .

กรมส่งเสริมการเกษตร. (2554). http://www.moac.go.th สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม, 2557
สุคนธ์ชื่น ศรีงาม. (2546). วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
เกษตร.

อรอนงค์ นัยวิกุล. (2547). ข้าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .

Leelayuthsoontorn, P. and A. Thipayarat. (2006). Textural and Morphological Changes of Jasmine
Rice under Various Elevated Cooking Condition. Food Chemistry, 96 : 606-613"

Luangmalawat, P. and others. (2008). Effect of Temperature on Drying Characteristics and Quality
of Cooked Rice. Food Science and Technology, 41 : 716-723"

Lim, J. and Fujimaru, T., 2011.Evaluation of the Labeled Hedonic Scale under different experimental
conditions.Food Quality Prefer. 21: 521-530"

Rewthong, O., Soponronnarit, S., Taechapairoj, S., Tungtrakul, P., Prachayawarakorn, S.B011). Effects of
cooking, drying and pretreatment methods on texture and starch digestibility of instant rice.

Journal of Food Engineering, 103(3) : 258-264"

Sandu, C., (1986). Infrared radiative drying in food engineering : a process analysis. Biotechnology
Progress, 2 : 109-119. http://www.foodnetworksolution.com"

คลังข้อมูลอาหารครบวงจร. สืบคนเมื้อ 3 มิถุนายน 2557.

Downloads

Published

2015-01-31

How to Cite

นาชัยสินธุ์ ม., พลเคน ธ., ทีทา ส., & ดีจริง ก. (2015). การศึกษาคุณภาพข้าวอินทรีย์เคลื่อนใบเตยแบบกึ่งสำเร็จรูป. Journal of Research and Development Institute Rajabhat Maha Sarakham University, 2(1), 72–79. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rdirmu/article/view/211419

Issue

Section

Research Articles