พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี หลังสถานการณ์โควิด-19

ผู้แต่ง

  • พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คำสำคัญ:

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว , ความคาดหวังและความพึงพอใจ , นักท่องเที่ยวชาวไทย , หลังสถานการณ์โควิด-19

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี หลังสถานการณ์โควิด-19 และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังกับความพึงพอใจ และความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี หลังสถานการณ์โควิด-19 ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยว 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันและไคสแควร์ ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เคยมาท่องเที่ยวในตำบลบ้านงิ้ว วัตถุประสงค์ของการเดินทางมาเพื่อท่องเที่ยว เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล เดินทางกับคู่รัก และมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 500 บาท ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทยในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านส่งเสริมการขาย และด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในภาพรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในภาพรวมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2565). สรุปสถานการณ์พักแรม จำนวนผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากผู้เยี่ยมเยือน เดือนมกราคม - ธันวาคม 2564. https://www.mots.go.th/news/category/630.

ชายภัทรสุรวงศ์ วงศ์หล้า. (2565). พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อการท่องเที่ยว ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิชาการการบินการเดินทางและการบริการ, 1(2), 81-100.

นันทิตา เพชราภรณ์. (2558). พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. วารสารปัญญาภิวัฒน์, 7, 63-72.

บริสุทธิ์ แสนคำ. (2564). พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยหลังสถานการณ์โควิด-19. วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ, 4(1), 160-167.

เผด็จ มุนีวงษ์ และเลิศพร ภาระสกุล. (2563). ความคาดหวัง และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารริมทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, 2(3), 93-105.

พิสมัย จัตุรัตน์ และชวลีย์ ณ กลาง. (2565). พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนของกรุงเทพมหานคร. วารสารดุสิตธานี, 16(2), 50-64.

วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์. (2559). ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการบริการโฮมสเตย์ในเกาะยอ. WMS Journal of Management Walailak University, 5(1), 60-73.

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี. (2562). จำนวนนักท่องเที่ยว/รายได้จากการท่องเที่ยว. https://pathumthani.mots.go.th/more_news.php?page=1&cid=49.

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี. (2562). ท่องเที่ยววิถีชุมชน สายน้ำเจ้าพระยา. http://www.pathumthanitourist.com/th/site_content/48-2015-Aug-24-02-32-39.

Bureerat, N. (2018). Factors affecting customer expectations of service quality: A study in the Thai restaurant sector. Journal of Foodservice Business Research, 21(3), 266-286.

Chen, Y. S., & Chang, C. H. (2013). Enhance service quality and customer satisfaction in Taiwan’s hot spring hotels. Journal of Hospitality and Tourism Management, 20, 33-47.

Cochran, W.G. (1953). Sampling techniques. John Wiley & Sons.

Kotler, P., & Armstrong, G. (2021). Principles of marketing (18th ed.). Pearson.

Kotler, P., & Keller, K. (2016). Marketing management (15th ed.). Pearson Education.

Kozak, M., & Kozak, N. (2012). Tourist behavior: An overview of the literature. In Tourist Behavior: An International Perspective. Channel View Publications.

Uysal, M., & Magnini, V. P. (2015). Travel decision-making: From intentions to experience. CABI Tourism Texts.

Velioglu, K., Arslan, M., & Yildiz, H. (2019). Service quality and customer satisfaction in the restaurant business: a review. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(2), 633-644.

Zeithaml, V. A., Bitner, M. J., & Gremler, D. D. (2018). Services marketing: Integrating customer focus across the firm. McGraw-Hill Education.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-04-30