Morale and Motivation in the Performance of Personnel of Chandrakasem Rajabhat University

  • อาจารีย์ ประจวบเหมาะ Chandrakasem Rajabhat University
  • รุ่งอรุณ กระแสร์สินธุ์ Thai-Nichi Institute of Technology
Keywords: Morale, Motivation, Performance of Personnel

Abstract

This research aims to1) study on personnel at Chandrakasem Ratjabhat University morale and work motivation 2) compare the level of personnel at Chandrakasem Ratjabhat University by classifying into the following personal factors, e.g. sex, age, education, income, agency affiliation, job status and work schedule, and 3) Lead to the improvement on the job performance morale and work motivation of personnel at Chandrakasem Ratjabhat University. Population used in the study were personnel working at Chandrakasem Rajabhat University. The sample consisted of 273 samples selected by proportional stratified random sampling and simple random sampling. The samples were determined by Taro Yamane's methods. Data collection tools were questionnaires. Statistical data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, f-test, One-way ANOVA and LSD statistics.

         The results of the study of the level of morale and motivation in the work performance of the personnel of Chandrakasem Rajabhat University in overall level were at the medium level. Welfare in addition to income, security of work, working environment, proper workload, income and compensation and the personnel development policy and work are at a high level As for the good relationship with other people in the organization, the front on which responsibility on career advancement, fair management, success in work and respect for being at a moderate level For the respect of being at the lowest level, respectively. The comparison of personal factors and the morale and motivation of the personnel were found that the educational personnel Income and work status were significantly different at the 0.05 level. The approaches for improving the moral level and work motivation consist of clarifying the recognition, job performance achievement and fair. Organization should be management to the principle of good government and understand primary need of employee to enhance work efficiency and bring organization through the goal.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. (2559). ข้อมูลบุคลากร. สืบค้น 1 เมษายน 2559,
จาก http://teacher.chandra.ac.th/empl/index.php/2016-01-19-07-39-4
เกษม โรจนประเสริฐ. (2555). กำลังขวัญในการการปฏิบัติงานของพนักงาน: กรณีศึกษาศูนย์กระจายสินค้า
บางบัวทอง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). นนทบุรี:
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์.
จักรพันธุ์ วรรณจรรยา. (2551). ขวัญและแนวทางการเสริมสร้างขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร
สังกัดกองพลทหารม้าที่ 1 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). อุตรดิตถ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
โชติกา ระโส. (2555). แรงจูงใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาลัยราชภัฎนครสวรรค์.
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ทวี จันทเพ็ชร์. (2550). ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานปุ๋ยศิริจันทร์.
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
ธานิษฏ์ กองแก้ว. (2551, กุมภาพันธ์). กำลังใจของพนักงานมาจากไหน,”Productivity corner,9(95),6.
----------. (2551, มีนาคม). กำลังใจของพนักงานมาจากไหน,”Productivity corner,9(96),6.
นงค์นุช แนะแก้ว. (2554). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
นิตยา หลงทวีป. (2556). ปัจจัยในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อขวัญกำลังใจของพนักงาน บริษัท ร้อยเอ็ด พลาซ่า
จำกัด (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. (2550). ระเบียบวิธีการวิจัย :แนวทางปฏิบัติสู่ความสำเร็จ. กรุงเทพฯ:
ยูแอนด์ไออินเตอร์มีเดีย.
ประคอง กรรณสูตร. (2550). สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิชัย สารภักดิ์และวรรณพร สารภักดิ์. (2560,ตุลาคม). ขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท เค.ที.เอ็ม.สตีล จำกัด จังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย,7 (ฉบับพิเศษ),
497-513.
ราชภัฏจันทรเกษมอุ้มลูกจ้างมหาวิทยาลัยจัดงบประมาณเพิ่มค่าครองชีพ-สวัสดิการเพียบ. (2556, 22
มกราคม). บ้านเมือง, น.7
วิสาขา จิระพันธ์. (2554). ศึกษาและวิเคราะห์ขวัญและกำลังใจของพนักงานบริการสำรวจน้ำมันและก๊าซ
ธรรมชาติในการปฏิบัติงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่ง กรณีศึกษา บริษัทผู้ให้การบริการทางด้าน
ปิโตรเลียมของอุตสาหกรรมก๊าซและน้ำมัน ในจังหวัดสงขลา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต).
สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ศิวิไลกุล ทรัพย์ศุทรา. (2552). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอ. เอส. แอสโซซิเอทเอนยิ
เนียริ่ง (1964) จำกัด (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
สมจิตร ไข่มุก. (2554). ความคิดเห็นของครูที่มีต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรี (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2551). แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10
พ.ศ. 2551-2554. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.
อาราม หะยีปีเย๊าะ. (2553). ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างขวัญและแรงจูงใจในการทำงานของสมาชิกอาสา
รักษาดินแดนในกองบังคับการกองอาสารักษาสินแดนจังหวัดนราธิวาส
(วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
อภิรักษ์ ขุนยาบี. (2553). ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในภาวะความไม่สงบ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). พระนครศรีอยุธยา:
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
Alderfer, Clayton P. (1969). An empirical test of a new theory of human needs.
Organization Behavior and Human Performance,4,75-142.
Cronbach, L.J. (1990). Essentials of psychological testing (5th ed.). New York:
HarperCollins Publishers.
Herzberg, F. & Others. (1959). The motivation to work. New York: John Wiley and Sons.
Likert, R. (1967). The method of constructing and attitude scale, reading in attitude theory
and measurement. P.90-95. Fishbeic, Matin, Ed. New York: Wiley & Son.
Maslow, A. (1954). Motivation and personality. New York: Harper & Row Publishers.
Osama Samih Shaban, Ziad al-zubi, Nafez ali, Atalla Alqotaish. (2017). The Effect of
low morale and motivation on employees’ Productivity & Competitiveness in
Jordanian Industrial Companies, International Business Research, 10(7), 1-7.
Shaban, Osama, Al-Zubi, Zia, Ali, Nafez & Alqotaish, Atalla. (2017). The effect of low
morale and motivation on employees’ productivity & competitiveness in
Jordanian Industrial Companies. International Business Research, 10,(7); 2017
Vroom, V. H. (1964). Work and motivation. New York: Wiley.
Yamane, T. (1973). Statistics: An introductory analysis. New York: Harper and Row.
Published
2019-12-11
Section
บทความวิจัย