The Design Thinking Applied To Innovative Startup: Models And Case Studies

Authors

  • Teetut Tresirichod สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • Krisada Chienwattanasook สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Keywords:

Startup, Design thinking concept, Success factors

Abstract

Emerging businesses or start-ups, established with a limited number of personnel and resources, have adopted innovation or technology as the primary driving force in their business by starting their business from a small point such as seeking an idea to solve a problem and realizing novel opportunities that result in profit growth, ease of expansion, and acceptance of business transformation. Numerous factors that contribute to the success of a startup business can include many factors such as timing, teamwork, new ideas, business plan, and funding as well as factor prioritization. To create emerging businesses, the entrepreneurs can adopt a five-stage design thinking concept with a direct focus on targeted customers such as access to information and insight into customer behavior, and continues with the creation of creativity within the organization, eventually resulting in an organizational culture that fosters the organization to have teamwork that wants to grow, to have challenges that can be overcome collaboratively, and mutual learning from mistakes. When the business is run to a certain stage, the following steps are to seek joint investors, create business plans, and launch the business at the right time. This article aims to demonstrate how design thinking can be applied to startups and to instill a sense of understanding in entrepreneurs through the use of example cases.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (2561). ธุรกิจร้านซักรีด บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจำเดือนตุลาคม 2562. ค้นเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2564, จาก https://www.dbd.go.th/download/document_file/Statisic/2562/T26/T26_201910.pdf

กระทรวงอุตสาหกรรม. (2559). Startup. ค้นเมื่อ 31 มกราคม 2564, จากhttp://www.industry.go.th/industry/index.php/th/knowledge/item/10604-startup

กฤษยา มะแอ และ กฤษณา ฝังใจ. (2561). ปัจจัยสู่ความสำเร็จของวิสาหกิจเริ่มต้น (สตาร์ทอัพ) ในประเทศไทย. วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ, 28(2), 143-158.

ไกรวิทย์ โพธิ์ดม และ ขวัญฤดี พรชัยทิวัตถ์. (2562). ปัจจัยแห่งความสำเร็จของธุรกิจซอฟต์แวร์สตาร์ทอัพ. วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 6(2), 161-174.

โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (มศก.). (2560). Startup คืออะไร. ค้นเมื่อ 31 มกราคม 2564, จาก http://www.startup.su.ac.th/?p=84

ชัยวัฒน์ ใบไม้. (2560). สตารทอัพ: นิยามความสำคัญ และแนวทางการทำวิจัย. วารสารนักบริหาร. 37(2), 10-21.

ณฤทธิ์ วรพงษ์ดี. (2562). เริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพด้วย Design Thinking และ Lean canvas. กรุงเทพฯ: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

ณนนท์ แดงสังวาลและสันติธร ภูริภักดี. (2563). การประยุกต์ใช้การคิดเชิงออกแบบสำหรับเมนูอาหารและเครื่องดื่มของธุรกิจร้านคาเฟ่แนวถวิลหาอดีต: กรณีศึกษาในเขตพระนคร เขตดุสิต เขตสัมพันธวงศ์และเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร. วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์, 22(1), 11-26.

DINSOR. (2563). Design Thinking กับการประยุกต์ใช้ในงาน Communication Design. ค้นเมื่อ 31 มกราคม 2564, จาก https://designbydinsor.com/design-story/design-thinking-communication-design/

ThaiTuykeyClub. (2560). 14 ขั้นตอนสำหรับการทำธุรกิจสตาร์ทอัพ ( Startup ). ค้นเมื่อ 31 มกราคม 2564, จาก https://startupthai.wordpress.com/2017/06/21/ขั้นตอนการทำธุรกิจstartup

ธุรกิจ มหาธีรานนท์ และคณะ. (2561).วิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จของธุรกิจสตาร์ทอัพรีไฟแนนซ์แห่งหนึ่ง. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 14 “สังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Thailand 4.0” (หน้า 174-182). มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, เชียงราย.

พันธุ์อาจ ชัยรัตน์. (2560). ธุรกิจ Startup คืออะไร และเริ่มต้นอย่างไร. ค้นเมื่อ 31 มกราคม 2564, จาก https://www.narathiwatoss.go.th/files/com_news/2017-04_8d04a1b06fb31c9.pdf

Finance-Rumour. (2020). Startup (สตาร์ทอัพ) คืออะไร? แตกต่างจาก SME (เอสเอ็มอี) หรือไม่?. ค้นเมื่อ 31 มกราคม 2564, จาก https://www.finance-rumour.com/investment/startup-vs-sme/

Finnomena. (2564). เกี่ยวกับ Finnomena. ค้นเมื่อ 15 ตุลาคม 2564, จาก https://www.finnomena.com/about-us/

Market Think. (2564). Hungry Hub สตาร์ตอัปที่เปลี่ยนร้านอาหารจานเดียว ให้กลายเป็น “บุฟเฟต์”. ค้นเมื่อ15 ตุลาคม 2564, จาก https://www.marketthink.co/20191

WASHENJOY. (2562). WASHENJOY X ลงทุนแมน – ทำไมธุรกิจสะดวกซักจึงมีโอกาสเติบโต?. ค้นเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2564, จาก https://washenjoythai.com-copy-37/.

สุพเนตร แสนเสนา และคณะ. (2561). ปัจจัยแห่งความสำเร็จของธุรกิจ Startup. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ค้นเมื่อ 31 มกราคม 2564, จาก http://sc2.kku.ac.th/stat/statweb/images/Eventpic/60/Seminar/01_1_Startup.pdf

Engineering Today. (2562). ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการสตาร์ทอัพ โดย บิล กรอส (Key Success Factors in Startup by Bill Gross) เครื่องมือทางการบริหารสมัยใหม่ (New Management Tools). ค้นเมื่อ 31 มกราคม 2564, จาก https://www.engineeringtoday.net/ปัจจัยแห่งความสำเร็จ-startup/

Chienwattanasook, K. and Jermsittiparsert, K. (2019). Effect of Technology Capabilities on Sustainable Performance of Pharmaceutical firms in Thailand with moderating role of Organizational Culture. Systematic Review in Pharmacy, 10(2), 188-197.

Poompurk, C., Jermsittiparsert, K. and Chienwattanasook, K. (2021). High Performance Work System, Organizational Embeddedness, and Workers Innovative Behaviour: Evidence from Hotel Industry of Thailand. Psychology and Education, 58(2), 2970-2982.

Downloads

Published

12/09/2021