เกณฑ์การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของธุรกิจที่พักแรมสำหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผู้แต่ง

  • กัลยารัตน์ ศิริรัตน์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายคือ เพื่อศึกษาเกณฑ์การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของธุรกิจที่พักแรมสำหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้ประกอบการที่พักแรมในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสอบถาม รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

            ผลวิจัยสรุปได้ดังนี้ ธุรกิจที่พักแรมในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็นโรงแรมร้อยละ 69 เกสเฮ้าส์ร้อยละ 17 และเป็นรีสอร์ตร้อยละ 14 ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรมมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรอยู่ในระดับปานกลาง การจัดการด้านสังคม และการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก และผู้ประกอบการมีความเห็นในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้านการจัดที่พักที่มีการอนุรักษ์ และใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมโดยมีความรับผิดชอบต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในระดับมาก

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-12-27