วารสารการสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วารสาร การสื่อสารมวลชน  คณะการสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทปริทัศน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการด้านการสื่อสาร จะครอบคลุมเนื้อหาด้านการสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่มีผลงานเกี่ยวเนื่องกับศาสตร์ทางด้านนี้ โดยผลงานนั้นจะต้องได้มาตรฐานตามที่วารสารสื่อสารมวลชนได้กำหนดไว้ ทั้งนี้การพิจารณาจะไม่คำนึงถึงสถานที่ทำงาน สถาบันการศึกษา หรือศาสนาของผู้เขียน

ชื่อวารสาร  วารสารการสื่อสารมวลชน  
วัตถุประสงค์   
        วารสารการสื่อสารมวลชน เป็นวารสารวิชาการที่จัดทำโดยคณะการสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านการ สื่อสารมวลชนและสาขาที่เกี่ยวข้อง และเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัย รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการสื่อสารในสาขาวิชาต่างๆ มากขึ้นนั้น
 
ขอบเขต
        วารสารการสื่อสารมวลชน  คณะการสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทปริทัศน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการด้านการสื่อสาร จะครอบคลุมเนื้อหาด้านการสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่มีผลงานเกี่ยวเนื่องกับศาสตร์ทางด้านนี้ โดยผลงานนั้นจะต้องได้มาตรฐานตามที่วารสารสื่อสารมวลชนได้กำหนดไว้ ทั้งนี้การพิจารณาจะไม่คำนึงถึงสถานที่ทำงาน สถาบันการศึกษา หรือศาสนาของผู้เขียน
กำหนดออกเผยแพร่
        วารสารการสื่อสารมวลชน  คณะการสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวารสารวิชาการทางด้านการสื่อสาร ซึ่งตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความวิจัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย จัดพิมพ์รายปี ปีละ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม
 
ที่อยู่
กองบรรณาธิการวารสารการสื่อสารมวลชน
คณะการสื่อสารมวลชน   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239  ถนนห้วยแก้ว  ตำบลสุเทพ
อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50200
โทรศัพท์ 053-942703 ต่อ 195  หรือ 086-3935556
โทรสาร 053-942704
e-mail  journalmc.cmu@gmail.com

ประกาศรับบทความ
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการสื่อสารมวลชน
        ตามที่ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำวารสารวิชาการ “วารสารการสื่อสารมวลชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาด้านการสื่อสารมวลชนและสาขาที่เกี่ยวข้อง และเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัย รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการสื่อสารในสาขาวิชาต่างๆ มากขึ้นนั้น
        คณะการสื่อสารมวลชน จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ที่สนใจส่งบทความเพื่อขอรับตีพิมพ์ลงในวารสารการสื่อสารมวลชน   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เผยแพร่แล้ว: 05-09-2016

Journal of Mass Communication

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่