เผยแพร่แล้ว: 17-06-2015

JOURNAL OF MASS COMMUNICATION (JANUARY-JUNE 2014)

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่