ผู้แต่งจะต้องกรอกแบบฟอร์มเสนอต้นฉบับ แบบเสนอต้นฉบับ ส่งพร้อมต้นฉบับบทความ 

หากไม่กรอกข้อมูลแนบ กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาบทความ