หลักเกณฑ์การส่งและพิจารณาบทความ
1. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในที่ใดมาก่อน
2. ต้นฉบับจะเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ และต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. ต้นฉบับควรมีความยาวไม่ (ควร) เกิน 30 หน้ากระดาษ A5 พิมพ์ด้วยระบบ Microsoft Word (Template)
4. ใช้ฟอนต์ TH sarabun PSK ขนาด 14 Point
5. บทความต้องประกอบไปด้วย
   5.1 ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
   5.2 บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 15 บรรทัด
   5.3 คําสําคัญ (keywords) ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่เกิน 6 คํา
   5.4 ให้ระบุชื่อผู้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตําแหน่ง (เช่น อาจารย์ นักศึกษา) และสถานที่ทํางานหรือสังกัด (เช่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
6. บทความที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดจนบทคัดย่อที่ใช้ภาษาอังกฤษ จะต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา ก่อนส่งบทความมายังกองบรรณาธิการ

7. การอ้างอิง เพื่อให้เป็นมาตรฐานระบบเดียวกัน (Link)

8. ในการส่งบทความ ให้แนบชื่อสกุลผู้เขียน โดยระบุตําแหน่ง สถานที่ทํางาน หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ที่ติดต่อได้สะดวก

9. บทความที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์จะได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสองท่าน หากความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิไม่สอดคล้องกัน ความเห็นของบรรณาธิการถือเป็นที่สิ้นสุด
10. บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ ทางกองบรรณาธิการ จะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ แต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืนผู้เขียน
11. กรณีที่มีรูปภาพประกอบหรือแผนภาพ ให้ส่งไฟล์แนบต่างหากจากภาพในบทความ ซึ่งสามารถส่งมาในสกุล jpg ขนาดไฟล์ควรอยู่ในระหว่าง 500kb - 1500 kb