รมยสาร เป็นวารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ มีกำ หนดการพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับคือ เดือนมกราคม–เมษายน เดือนพฤษภาคม–สิงหาคม
และเดือนกันยายน–ธันวาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ได้จาก
งานวิชาการและงานวิจัยเกี่ยวกับภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม ปรัชญาและศาสนา ชาติพันธุ์
บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์ ดนตรีและนาฏศิลป์ ศิลปกรรม ประเพณีวัฒนธรรม
การท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์และโบราณคดี กฎหมายและการเมืองการปกครอง การพัฒนาสังคม
และสังคมศึกษา การศึกษา และ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
บทความทุกเรื่องในวารสารเล่มนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้อยสองท่าน โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่พิชญพิจารณ์บทความไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์บทความนั้น
(Double-blind peer review) ทั้งนี้ เพื่อให้บทความมีคุณภาพและได้มาตรฐานทางวิชาการ บทความ
ที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รมยสาร จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณา
จากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้นิพนธ์บทความจะต้องปฏิบัติตามระบบการอ้างอิง
เอกสารและหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เผยแพร่แล้ว: 07-07-2019

การมีส่วนร่วมในมุมมองหลังนวยุค

เมธา หริมเทพาธิป

บทที่ 5 หน้าที่ 63-78