การมีส่วนร่วมในมุมมองหลังนวยุค

Main Article Content

เมธา หริมเทพาธิป

บทคัดย่อ

งานวจิ ยั น้ีตอ้ งการตอบคาถามวา่ “การมีส่วนร่วมในมุมมองปรัชญาหลงั นวยคุ เป็ นอยา่ งไร”
และพบคาตอบวา่ การมีส่วนร่วมในมุมมองปรัชญาหลงั นวยคุ ที่มีต่อหลกั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลกั ความร่วมมือของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช หลกั ธรรมาภิบาลเพื่อแกป้ ัญหา
คอรัปชนั่ และหลกั ธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจเอกชน ลว้ นมาจากหลกั ปรัชญาพ้ืนฐานของกระบวน
ทรรศน์หลงั นวยคุ โดยมีเป้ าหมายเพื่อการพฒั นาคุณภาพชีวติ ของคนในชาติ ใหค้ วามสาคญั กบั การมี
ส่วนร่วมของคนที่เขา้ มาร่วมงานในทุกภาคส่วน มุ่งเนน้ ใหเ้ กิดความรู้ความเขา้ ใจ เกิดความรักความ
เขา้ ถึง เกิดความสามคั คีเกิดการพฒั นาคุณภาพชีวติ พฒั นาประเทศชาติร่วมกนั มีจริยธรรมดูแลกนั
ดว้ ยพลงั สร้างสรรค์ พลงั ปรับตวั พลงั ร่วมมือ และพลงั แสวงหา เพื่อการพฒั นาคุณภาพชีวติ อยา่ งไม่
หยดุ ย้งั ดว้ ยสัญชาตญาณปัญญาและมีวจิ ารณญาณที่ดี สามารถพฒั นาคน พฒั นางาน พฒั นาประเทศ
ใหเ้ กิดความมนั่ คงและยงั่ ยนื สืบไป
สาหรับขอ้ เสนอแนะเพื่อการวจิ ยั คร้ังต่อไป ผวู้ ิจยั ไดเ้ สนอแนะหวั ขอ้ การวจิ ยั ไวด้ งั น้ี (1) การ
มีส่วนร่วมในมุมมองหลกั การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล
ที่ 9 (2) การมีส่วนร่วมในมุมมองปรัชญาธรรมาภิบาล และ (3) การมีส่วนร่วมในมุมมองปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

เมธา หริมเทพาธิป

นายเมธา หริมเทพาธิป
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาปรัชญาและจริยศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร.: 08-1815-0908 E-mail: metha.ang@gmail.com

References

การศาสนา, กรม. (2525). พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับหลวง. กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา.
ธนากร สังเขป. (2556). การพัฒนาที่ยั่งยืน (พิมพค์ ร้ังที่ 2). กรุงเทพฯ: ว.ี พริ้นท์ 1991 จากดั .

พระครูธรรมศาสนโฆสิต, เมธา หริมเทพาธิป และ กีรติ บุญเจือ. (2560). การตีความมรรคมีองค์ 8
ตามหลักหลังนวยุคสายกลาง: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน. วารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์, 13(2), หน้า 110-118.

เมธา หริมเทพาธิป, กีรติ บุญเจือ และพระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม. (2558). “เกณฑ์ตัดสินความจริง
ตามหลักกาลามสูตร: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน”. วารสารวิชาการรมยสาร, 13
(3), หน้า 69-78.
________., อเนก สุวรรณบัณฑิต. (2559). พฒั นาอยา่ งพอเพียงดว้ ยการมีส่วนร่วมเพื่อธรรมาภิบาล.
ใน รวชิ ตาแกว้ / (บก.). ประเทศไทยกับธรรมาภิบาลด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.
กรุงเทพฯ: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาปรัชญาและจริยศาสตร์.

ยุวัฒน์ วุฒิเมธี. (2526). หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทย
อนุเคราะห์ไทย.

Environmental Protection Agency. Office of emergency and remedial respond. (2002). April
Superfund Community Involvement Manual. Handbook. Washington D.C.: US. EPA.
Erwin William. (1976). Participation management: Concept theory and implementation. Atlanta
Ga: Georgia State University.

Kirti Bunchua. (2014/2557). “84,000 Dhamma Khandhas are for scholars, not for educators”.
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 7(1), หน้า 1-15.

Translated Thai References
Harimtepathip, M., Bunchua, K. & Purisuttamo, P.M. (2015). Criterion of Truth According to
Kalamasutta: An Analytic, Applicative and Applicative Study. Rommayasan. 13(3).
pp. 69-78. [in Thai]
________. Suwannabundit, A. (2016). Develop sufficiently with the involvement of good
governance. In Ravich Takeaw/ (Editor). Thailand and Good Governance with
Sufficiency Economy Philosophy. Bangkok: Degree of Doctor of Philosophy (Ph.D.) in
Department of Philosophy and Ethics. [in Thai]
Religious Affairs, D. (1982). The Royal Thai Version of the Tipitaka. Bangkok: Religious Affairs
Department. [in Thai]
Sangkhep, T. (2013). Sustainable development (2nd ed.). Bangkok: V. PRINT 1991 Ltd. [in Thai]
Thammasatsanakosit, P., Harimtepathip, M. & Bunchua, K. (2017). The Hermeneutics of the noble
eightfold path according to Moderate Postmodern Philosophy: An analytic, applicative
and applicative study. Rommayasan, 13(2), pp. 110-118. [in Thai]
Wutimetee, Y. (1983). Principles of community development and rural development. Bangkok:
Thai Anukrau Thai Printing House. [in Thai]