พยัญชนะเสียงยาวภาษาอาหรับในการอ่านอัลกุรอาน: การวิเคราะห์ทาง สัทวิทยาอัตภาค

Main Article Content

สราวุฒิ ไกรเสม
ยูเนียนสาสมีต้า สาเมาะ

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพยัญชนะเสียงยาวภาษาอาหรับที่สอดคล้องกับหลักตัจญ์วีดในการอ่านอัลกุรอานโดยใช้กรอบทฤษฎีสัทวิทยาอัตภาคในการวิเคราะห์ ผู้วิจัยบันทึกข้อมูลเสียงอ่านอัลกุรอานยุซที่ 30 จากนักท่องจำอัลกุรอานจำนวน 5 คน ผลการศึกษาพบว่าพยัญชนะเสียงยาวตามหลักตัจญ์วีดปรากฏในตำแหน่งต้นคำ ภายในคำ และท้ายคำ โดยพบการปรากฏในตำแหน่งภายในคำมากที่สุดร้อยละ 65.92 ทั้งนี้การปรากฏในตำแหน่งต้นคำเป็นลักษณะแปลกเด่นที่ไม่พบในภาษาอาหรับ นอกจากนั้นยังพบว่าพยัญชนะเสียงยาวในการอ่านอัลกุรอานเป็นพยัญชนะเสียงยาวดั้งเดิมร้อยละ 81.46 ซึ่งมีจำนวนมากที่สุดเมื่อเทียบกับพยัญชนะเสียงยาวประเภทอื่น ทั้งนี้ผลการวิจัยพบว่าพยัญชนะเสียงยาวส่วนใหญ่เป็นพยัญชนะเสียงยาวแท้ ถึงอย่างไรก็ตามผลการวิจัยบางส่วนไม่สอดคล้องกับการจัดประเภทพยัญชนะเสียงยาวของ Goldsmith (1990) ที่นิยามให้พยัญชนะเสียงยาวจากการกลมกลืนเสียงเป็นพยัญชนะเสียงยาวเทียม เนื่องจากงานวิจัยนี้พบว่าพยัญชนะเสียงยาวจากการกลมกลืนเสียงบางส่วนเป็นพยัญชนะเสียงยาวแท้

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย

References

Abu-Abbas, K. H., Zuraiq, W. M. & Abdel-Ghafer, A. O. (2011). Geminates and long consonants in Jordanian Arabic. International Journal of Linguistics, 3(1), E14.

Abu-Salim, I. M. (1988). Consonant assimilation in Arabic: An Autosegmental perspective. Lingua, 74, 45-66.

Al-Deaibes, M. (2016). The phonetics and phonology of assimilation and gemination in Rural Jordanian Arabic. Ph.D. dissertaion in Linguistics, University of Manitoba, Winnipeg.

Davis, S & Ragheb, M. (2014). Geminate representation in Arabic. In Farwaneh, S. & Ouali, H. (Eds.), Perspectives on Arabic Linguistics XXIV-XXV (pp. 3-19). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Davis, S. (2011). Geminates. In M. Oostendorp (Ed.), The Blackwell companion to phonology (pp. 873-897). Oxford: Wiley-Blackwell.

Goldsmith, J. A. (1990). Autosegmental & Metrical Phonology. Oxford: Basil Blackwell.

Hamzah, H. (2013). The acoustics and perception of the word-initial singleton/geminate contrast in Kelantan Malay. Ph.D. dissertation, The University of Melbourne, School of Languages and Linguistics.

Kubozona, H. (2017). Introduction to phonetics and phonology of geminate consonants. In H. Kubozona (Ed.), The phonetics and phonology of geminate consonants (pp. 1-12). Oxford: Oxford University Press.

Lahiri, A. & Hankamer, J. (1988). The timing of geminate consonants. Journal of Phonetics, 16, 327-338.

Leben, W. R. (1973). Suprasegmental Phonology. Ph.D. dissertation in Linguistics, MIT.

Leben, W. R. (1980). A metrical analysis of length. Linguistic Inquiry, 11(3), 497-509.

McCarthy, J. J. (1981). A prosodic theory of non-concatenative morphology. Linguistic Inquiry, 12, 373-418.

McCarthy, J. J. (1986). OCP effects: Gemination and antigemination. Linguistic Inquiry, 17, 207–263.

Mubarak, A. S. & Jebur, A. B. (2018). The phenomenon of gemination in English and Arabic. British Journal of English Linguistics, 6(5), 28-37.

Niyomdecha, A. (2019). การอ่านอัลกุรอานในแบบต่างๆ (กิรออาต). สืบค้นเมื่อ 26 มีนาคม 2562 จาก ASRAN NIOMDECHA: Islam is my deen .. Islam is my life: https://asranniyomdecha.wordpress.com/2011/08/23/qiraat/

Odden, D. (1988). Anti anti-gemination and the OCP. Linguistic Inquiry, 19, 451–475.

Oh, G.E. & Redford, M. A. (2012). The production and phonetic representation of fake geminates in English. Journal of phonetics, 40(1), 82-91. doi:10.1016/j.wocn.2011.08.003.

Rohman, S. (2552). ตัจญ์วีดเบื้องต้น. สืบค้นเมื่อ 14 เมษายน 2563 จาก ตัจญ์วีดเบื้องต้น: https://basictajweed.wordpress.com

Saeed Saad Saeed Alsurf. (2012). The phonetics of the Qur'anic pharyngealised sounds: acoustic and articulatory studies. Ph.D. dissertation in Linguistics, Macquarie University.

Tumtavitikul, A. (1998). The metrical structure of Thai in a non-linear perspective. The Fourth Annual Meeting of the Southeast Asian Linguistics Society, (pp. 309-324). Bangkok. doi:10.13140/2.1.3517.4089

นดีม หะซะนี. (2556). ตัจวีดกะลามิรเราะฮ์มาน. กรุงเทพมหานคร: STR Printing

สะอัด วารีย์. (25 มีนาคม 2562). ตัจญ์วีดแบบง่าย. สืบค้นเมื่อ 25 มีนาคม 2562 จาก http://www.daasee.com/index.php