ประวัติเพลงเหลียว ในเมืองผิงกั๋ว กวางสี ประเทศจีน

Main Article Content

หนี่ ซื่อ
คมกริช การินทร์

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง "เพลงเหลียว ของชาวจ้วง ในเมืองผิงกั๋ว กวางสี ประเทศจีน" เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของเพลงเหลียว ของชาวจ้วง ในเมืองผิงกั๋ว กวางสี ประเทศจีน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและทฤษฎีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวบรวมข้อมูลที่เมืองผิงกั๋ว กวางสี ประเทศจีน กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักวิชาการ นักแต่งเพลง นักเขียน นักการศึกษา นักร้องและผู้ชม ผลการวิจัยพบว่าก่อนปี 1400 มีตำนานเกี่ยวกับที่มาของเพลงเหลียวมากมาย และเริ่มมีความเป็นรูปแบบมาตรฐานในช่วงปี ค.ศ.1950 และเจริญรุ่งเรืองมากในช่วงนี้ จนถึงปี ค.ศ.1980 เนื่องจากมีความมั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจ แต่ในปี ค.ศ.1980-2000 มีวัฒนธรรมดนตรีตะวันตกเข้ามาจึงทำให้เพลงเหลียวได้รับความนิยมน้อยลง ทำให้รัฐบาลจีนต้องหาวิธีการในการอนุรักษ์และฟื้นฟู โดยการจัดเทศกาลเพลงพื้นเมืองสำหรับเพลงเหลียว และนำไปบรรจุในหลักสูตรของโรงเรียนในเมืองผิงกั๋ว มณฑลกวางสี การพัฒนาของเพลงเหลียวในมณฑลกวางสีค่อยๆพัฒนาขึ้นจากยุครุ่งเรือง และก้าวเข้าสู่ความเสื่อมถอย หน้าที่ทางสังคมและสถานะของเพลงเหลียวเริ่มอ่อนแอลงเรื่อย ๆ ทำให้เพลงเหลียวต้องการการปกป้องและการสืบทอดอย่างเร่งด่วน

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย / บทความวิชาการ

References

Bai, X. (2009). The structure chain of Pingguo’s Liao songs and its conversion process. Journal of Central Conservatory of Music, 11(8), 28-29. (In Chinese)

Chonpairot, J. (2009). Lam Klon poetic texts for lam singing: Classification and Formal Structure. Paper presented in the International conference. (In Thai)

Hong, G. (2015). "Liao Song" Life, PingguoZhuang Nationality Liao Songs Culture Change Research. Journal of Guangxi University for Nationalities, 32(9), 10-13. (In Chinese)

Jin, M. (2018). The cultural origin of the Liao song of the Zhuang nationality. Journal of National Music, 30(9), 30-32. (In Chinese)

Lan, Y. (2005). The Characteristics of Liao Songs and Its Position and Role in the Traditional Culture of Zhuang Nationality. Journal of Guangxi Ethnic Studies, 27(6), 34-36. (In Chinese)

Lu, Y. (2018). "Liao Songs": The traditional song culture of the Zhuang nationality. Journal of Guangxi Ethnic Studies, 38(10), 39-41. (In Chinese)

Lan, Y. (2005). The characteristics of "Liao songs" and its position and function in the traditional culture of Zhuang nationality. Journal of Guangxi Ethnic Studies, 15(1), 34-36. (In Chinese)

Lin, Y. (2003). Social life is a polygon of historical evolution. Journal of Anhui Normal University, 15(10), 84-85. (In Chinese)

Li, F. (2013). An analysis of the inheritance of Liao songs. Journal of The Sea of song, 8(11), 10-12. (In Chinese)

Li, P. (2016). From cross-border sharing to rural integration: a study on the revival of Liao songs and the social changes of the Zhuang people. Journal of Guangxi University for Nationalities, 38(2), 56-59. (In Chinese)

Miao, D. (2011). Discuss the development and application of songs multi-voice elements. Journal of National Music, 23(9), 24-26. (In Chinese)

Nong, M. (2005). Ping Guo "Liao Songs" has a long history. Journal of You Jiang Daily, 6(6), 89-90. (In Chinese)

Nong, G. (2004). Generally speaking, the Liao songs of the Zhuang people in the Youjiang River Basin. Journal of Guangxi Youjiang Normal University for Nationalities, 8(12), 21-22. (In Chinese)

Qin, N. (2018). "Liao Songs": The Classic of Zhuang Nationality's Ballad Culture. Journal of Guangxi Ethnic Studies, 36(1), 17-20. (In Chinese)

Qin, N. (2008). Research on Liao Songs of Zhuang Nationality. Journal of Guangxi Nationalities Publishing House, 16(9), 27-30. (In Chinese)

Qin, T. (2018). Research on the Promotion and Inheritance and Development of Liao Songs of the Zhuang Nationality in Guangxi under the Environment of Intangible Cultural Heritage. Journal of Northern Music, 17(11), 9-11. (In Chinese)

Xue, L. (2016). Thoughts on the Protection and Inheritance of Pingguo Liao Songs——Taking the Ha Liao Band as an example. Journal of Guangxi Normal University for Nationalities, 4(12), 47-49. (In Chinese)

Yu, Z. (2018). Let fly the Liao song combination of Liao songs. Journal of The Sea of song, 13(3), 38-40. (In Chinese)

Zhang, Q. (2019). Practical Teaching Research on Liao songs Music Classroom in Guangxi Middle School. Journal of Guangxi University for Nationalities, 37(1), 65-67. (In Chinese)