ทัศนะทางการเมือง ป๋วย อึ๊งภากรณ์

Main Article Content

ชยโชติ  กมลวิจิตร
สุริยะ  หาญพิชัย

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
บท
บทความปริทรรศน์
Author Biographies

ชยโชติ  กมลวิจิตร

นายชยโชติ  กมลวิจิตร

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

E-mail:  Chayachot0442@gmail.com

สุริยะ  หาญพิชัย

ดร.สุริยะ  หาญพิชัย

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

E-mail:  hanpichai@hotmail.com

References

กษิดิศ อนันทนาธร. (2561). 6 เรื่อง 6 ตุลาฯ กับอาจารย์ป๋วย. สืบค้นเมื่อ 22 สิงหาคม 2562 จาก https://www.the101.world/6-october-6-stories/.

ไทยพีบีเอส (Thai PBS). (2559). ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน. สืบค้นเมื่อ 22 สิงหาคม 2562 จาก https://program.thaipbs.or.th/Puey/episodes/36507.

นุกูล ประจวบเหมาะ. (2555). ชีวิตที่คุ้มค่า ฉบับสมบูรณ์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์.

ประชาไท. (2555). เสวนา: ‘สันติประชาธรรม’ กับการคลี่คลาย ‘ความขัดแย้ง’. สืบค้น เมื่อ 22 สิงหาคม 2562 จาก https://prachatai.com/journal/2012/03/39700.

ป๋วย อึ๊งภากรณ์. (2516). สันติประชาธรรม. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย.

ป๋วย อึ๊งภากรณ์. (2523). ความรุนแรงและรัฐประหาร 6 ตุลาคม 2519. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง.

ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และคนอื่น ๆ. (ม.ป.ป.). อุดมคติสำหรับคนรุ่นใหม่. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง.

พระไพศาล วิสาโล. (2559). อุดมคติ ป๋วย อึ๊งภากรณ์. สืบค้นเมื่อ 22 สิงหาคม 2562 จาก https://www.visalo.org/prefaces/UdomKati.html.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (2559). ทัศนะทางการเมือง ป๋วย อึ๊งภากรณ์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

วินนิวส์ (Winnews). (2560). มหาตมะ คานธี อหิงสา มหาบุรุษ : การแก้ปัญหาจะต้องไม่ใช้การทำสงคราม หรือความรุนแรงทุกชนิด. สืบค้น เมื่อ 22 สิงหาคม 2562 จาก https://www.winnews.tv/news/14035.

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล. (2544). ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง. กรุงเทพฯ: 6 ตุลารำลึก.