เทคนิคแซกโซโฟนจากโซนาตาของ ฟิล วูดส์

Main Article Content

ธีรวัฒน์  วีรวิทยานันท์
พรรษวุฒิ  เสนา

บทคัดย่อ

            บทความนี้ มุ่งสำรวจเทคนิคแซกโซโฟนจากบทเพลงโซนาตาสำหรับอัลโตแซกโซโฟน และเปียโนโดย ฟิล วูดส์ ในท่อนที่หนึ่ง โดยเป็นการจำแนกเทคนิคแซกโซโฟนที่พบ แล้วอธิบายรายละเอียดของแต่ละเทคนิค พบว่ามีเทคนิคแซกโซโฟนที่ใช้ในการบรรเลง 12 เทคนิค ได้แก่ ทังกิง, เลกาโต, เตนูโต, แอคเซินท์, ซตัคคาโต, มาร์คาโต, อัชชาคาตูรา, ทริล และ เชค, กลิซันโด, เบนด์, ฟอลซ์ ฟิงเกอริงส์ หรือ ดับเบิล เดนซิทิส์ และ อัลติซิโม เรจิซเตอร์ ซึ่งสามารถจำแนกได้เป็น 3 ระดับขั้น คือ เทคนิคขั้นพื้นฐาน เทคนิคขั้นกลาง และเทคนิคขั้นสูง

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย / บทความวิชาการ
Author Biographies

ธีรวัฒน์  วีรวิทยานันท์

อาจารย์ธีรวัฒน์  วีรวิทยานันท์

ศศ.ม. (วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-Mail:  sha_aim@hotmail.com

พรรษวุฒิ  เสนา

นายพรรษวุฒิ  เสนา

นิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคศาสตร์ตะวันตก) มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-Mail:  pansawut.914@gmail.com

References

ณรุทธ์ สุทธจิตต์. (2546). สังคีตนิยม: ความซาบซึ้งในดนตรีตะวันตก (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ณัชชา โสคติยานุรักษ์. (2547). พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นพพร ด่านสกุล. (2543). ปฐมบททฤษฎีดนตรี. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.

วาสิษฐ์ จรัณยานนท์. (2538). สวนฯ เล่มน้อย. กรุงเทพฯ: พรานนกการพิมพ์.

อนันต์ ลือประดิษฐ์. (7 ตุลาคม 2558). อาลัย ฟิล วูดส์ นักอัลโตแซ็กผู้จากไป. กรุงเทพธุรกิจ. สืบค้นเมื่อ 27 มีนาคม 2560 จาก http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/668833

Bay, W. (1995). Mel Bay’s Complete Jazz Sax Book. Missouri: Mel Bay.

Brown, J. R. (1983). How To Play Saxophone. Essex: International Music.

Dryden, K. (2011). CD Reviews. The New York City Jazz Record, 10(116), 31.

Ely, M. C. and Van Deuren, A. E. (2009). Wind Talk For Woodwinds: A Practical Guide To Understanding And Teaching Woodwind Instruments. New York: Oxford University Press.

Gabel, D. and Villmow, M. (2012). Saxophone For Dummies. Ontario: John Wiley & Sons Canada.

Heavner, T. L. (2013). Saxophone Secrets: 60 Performance Strategies For The Advanced

Saxophonist. Plymouth: Scarecrow Press.

Hugill, A. (n.d.). The Orchestra: A User's Manual: Saxophones: Effects. Retrieved June 23, 2017, from http://andrewhugill.com/OrchestraManual/saxophone_effects.html.

Langey, O. (1927). Practical Tutor For The Saxophone. London: Hawkes & Son.

Langey, O. (1946). Langey - Carl Fischer Tutors For Saxophone. New York: Carl Fischer.

Morsax Music. (n.d.). Double Exposure. Retrieved February 8, 2016, from http://www.morsax.com/recordings.html.

Phil Woods Official Web Site. (n.d.). Phil Woods : Biography & Selected Discography. Retrieved March 27, 2017, from http://www.philwoods.com/bios/phil-woods

Shearer, A. (1969). Classic Guitar Technique: Supplement 1: Slur, Ornament, And Reach - Development Exercises. California: Alfred.

Steinel, M. (2000). Alto Saxophone: Essential Elements For Jazz Ensemble: A Comprehensive Method For Jazz Style And Improvisation. Wisconsin: Hal Leonard

Thomas, P. (n.d.). Saxophone Tuition: Effects: False Fingerings. Retrieved June 29, 2017, from https://tamingthesaxophone.com/saxophone-false-fingerings

Williams, V. (n.d.). Grade Six Music Theory General Knowledge, Lesson C7a. - Ornaments. Retrieved June 15, 2017, from https://www.mymusictheory.com/for-students/grade-6/online-course/193-c7a-ornaments